Seminář "Globální změna klimatu - fikce a fakta"


Akci pořádá: Calla a Ekologický institut Veronica | Datum: 30. září 2009 od 10 do 16 hodin
Kde: ve Velkém sále auly Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Akci pořádají Calla a Veronica ve spolupráci s Heinrich Böll Stiftung Praha.

Program semináře:
09:30 - 10:00    Prezence
10:00 - 10:15    Zahájení a úvodní slovo RNDr. Martina Bursíka
10:15 - 10:55     Změna klimatu, její příčiny, dopady  a projekce – RNDr. Jan Hollan, Ekologický institut Veronica
10:55 - 11:25    Možné dopady měnícího se klimatu na území České republiky –  RNDr. Ing. Jaroslav Rožnovský, CSc.,  ředitel pobočky Českého hydrometeorologického ústavu v Brně   
11:25 - 11:45    Diskuse
11:45 - 12:15  Promění se naše příroda? – Mgr. Zdeněk Faltýnek Fric, Ph.D., Entomologický ústav,  Biologické centrum Akademie věd ČR
12:15 - 12:35    Klima a chudoba – dopady na rozvojový svět – Mgr. Marek Vaculík, Glopolis
12:35 - 13:00     Diskuse
13:00 - 14:00     Přestávka na oběd
14:00 - 14:30    Kjótská dohoda na konci, co dál? – výsledky a perspektivy mezinárodních dohod pro ochranu klimatu – RNDr. Martin Bursík, exministr životního prostředí, předsedal Radě ministrů životního prostředí EU při vyjednávání nové klimatické dohody
14:30 - 14:50    Politika ochrany klimatu České republiky – Mgr. Klára Sutlovičová, Centrum pro dopravu a energetiku
14:50 - 15:10    Velká výzva - jeden z nástrojů  - Ing. Martin Mikeska, Hnutí DUHA
15:10 - 15:30     Diskuse
15:30 - 15:40    Závěrečné slovo, ukončení

Na akci není vybíráno vložné. Oběd bude zajištěn v minutkové jídelně menzy JČU.

    Pokud máte zájem o účast,  přihlašte se nám, prosím, nejpozději do 28. září na adresu Calla – Sdružení pro záchranu prostředí, Fráni Šrámka 35, 370 04  České Budějovice, e-mailem na: vojtech.simek@calla.cz případně faxem na číslo 387 310 166. Ideálně pomocí návratky, kterou najdete na www.calla.cz. Nezapomeňte uvést, zda si přejete oběd vegetariánský nebo masový.
 

 

 


Stránky akce: http://www.calla.cz

Zápis z akce

Pod tímto názvem jsme 30. září ve spolupráci s Ekologickým institutem Veronica uspořádali první z cyklu regionálních seminářů o problematice klimatické změny, se kterými budeme jako s projektem Klimatické koalice nevládních organizací putovat po dalších krajích. Pro tento první jsme našli zázemí ve Velkém sále auly Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, kde jsme zároveň Jihočechům představili výstavu PRIMA KLIMA od Veronicy.

Na seminář si kromě lektorů našlo cestu 70 zájemců z řad úřadů, nevládních organizací, učitelů, odborných pracovníků, ale i dalších. Pouze jedna kategorie se i přes jmenovité a opakované oslovení semináři vyhnula jak čert kostelu – krajští a českobudějovičtí politici. S čestnou výjimkou budějovických zastupitelů za Zelené.

Úvodní přednášku k příčinám globální změny klimatu, jejím očekávaným dopadům a projekcím měl RNDr. Jan Hollan z Ekologického institutu Veronica. Konkretizace možných (ale i již dnes měřitelných) dopadů měnícího se klimatu na území České republiky zejména na zemědělství a lesnictví, to bylo téma Jaroslava Rožnovského, ředitele pobočky Českého hydrometeorologického ústavu v Brně, ale zároveň přednášejícího na několika moravských univerzitách. A ještě větší konkretizaci – jak se proměny klimatu odrážejí ve změnách u nás žijících či hostujících živočichů, speciálně pak i motýlů, nám přednesl entomolog Zdeněk Faltýnek Fric ze zdejšího Entomologického ústavu Akademie věd ČR. Neopomenuli jsme ani dopady na rozvojový svět, protože chudé země to odnesou i za nás. Lektorem byl Marek Vaculík z organizace Glopolis.

Po obědě jsme vyměnili přírodovědný blok za témata politická. Martin Bursík sice na poslední chvíli svoji účast odřekl, ale dokázali jsme se díky ochotě, úsilí a zkušenosti Kláry Sutlovičové z Centra pro dopravu a energetiku přes toto přenést a posluchačům představit problematiku mezinárodních dohod a vyjednávání nové světové klimatické smlouvy. Klára Sutlovičová též připravovala Politiku ochrany klimatu České republiky, a tedy posluchačům představila nástroje, kterými můžeme jako velký producent skleníkových plynů přispět k jejich omezení. Jeden ze speciálních nástrojů – nadčasový zákon projektující snižování českých emisí, pro nějž se sbírá celospolečenská podpora pomocí tzv. Velké výzvy, představil její spoluautor Martin Mikeska z Hnutí DUHA. A konečně výsledky průzkumu postoje české veřejnosti k energetice a projektu DESERTEC (solární koncentrační elektrárny na Sahaře, které by dokázaly zásobovat elektřinou valnou část Evropy) představil Ivan Beneš ze CityPlan. Celodenní maratón uzavřela diskuse, která díky zájmu účastníků probíhala i v průběhu dne.

Podle slov řady účastníků – seminář se vydařil, přinesl zajímavé a dobře podané informace o celé problematice. Poděkovat musíme za finanční podporu, bez níž by uspořádat tuto akci nešlo – OaK Foundation, Nadaci Partnerství, grantu z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti a rovněž a konečně i Státnímu fondu životního prostředí a Ministerstvu životního prostředí (které podpořily aktivity sítě KRASEC).

Edvard Sequens, Calla

Fotografie z akce Seminář "Globální změna klimatu - fikce a fakta"