Rady - odpovědi

Šetrná domácnost

Jak je to dnes s povolením odběru podzemních vod?

Novela vodního zákona (zk. 254/2001 Sb.), která vychází z požadavků evropské politiky, upravuje platnost povolení k odběru podzemních a povrchových vod.

Povolení musí být časově omezená, aby se přizpůsobovala novým podmínkám, kapacitě povodí. "Legalizací" historických studní nebo studní bez stavebního povolení získají vodoprávní úřady a hydrologové potřebná data pro plánování v oblasti vod a pro ochranu podzemních vod. Zároveň odběratel získá oprávnění domáhat se svých práv při ztrátě vody činností jiné osoby. V závažných případech může zažádat o vyhlášení ochranného pásma, které má za následek omezení činnosti v okolí studny (používání hnojiv, pesticidů, výstavba).

V praxi

Podzemní vody

Vodní zákon rozděluje odběr podzemní vody

 • pro individuální zásobení – rodinný domek, chata, zahrada

Povolení pro odvěr pro individuální potřebu nezanikají.

 • pro podnikatelskou činnost – sem patří i zemědělská výroba, drobná živnost, kterou provádíte doma, např. kosmetický salon, malý obchůdek, pronájem místností, penzion, pronájem chaty apod.

Povolení pro podnikatele a právnické osoby zanikají všechna bez ohledu na stáří studny, je tedy třeba požádat do 30.6.2007 o prodloužení povolení nebo zažádat o nové u příslušného vodoprávního úřadu (obecní úřad s rozšířenou působností).

Dalším důležitým bodem je doba vybudování studny

 • 1) studny vybudované do 1.1.1955: pokud využíváte tuto studnu pro zásobování domácnosti, považuje se za povolenou a o jiné povolení nežádáte. Pouze si uchováte doklad (kupní smlouva, výpis z katastru apod.) nebo napíšete čestné prohlášení, že studna existovala již před tímto datem.

 • 2) studny postavené v rozmezí 1.1.1955 - 1.1.2002: a) pokud nemáte příslušné povolení k nakládání s podzemními vodami nebo ve stavebním povolení či kolaudačním rozhodnutí není formulace o zásobování pitnou vodou, je třeba zažádat u příslušného vodoprávního úřadu (pověřený obecní úřad) o povolení k nakládání s podzemními vodami do 30.6.2007 b) pokud máte příslušné stavební povolení a povolení k nakládání s podzemními vodami a studnu stále používáte jen k zásobování domácnosti, novela se Vás netýká a Vaše povolení nezaniká.

 • 3) studny postavené po 1.1.2002: pokud máte studnu legálně postavenou po tomto termínu, Vaše povolení je i nadále platné po 1.1.2008.

Povolení k nakládání s podzemními vodami není potřeba pokud:

 • k odběru nepoužíváte žádná technická zařízení (čerpadlo)
 • pokud studnu vůbec nevyužíváte a využívat nebudete
 • pokud vodu odebíráte prostřednistvím vodárenské a kanalizační společnosti (např. obecní vrty)

Povrchové vody

Mezi povrchové vody patří zejména řeky, jezera, vodní nádrže, rybníky. Pokud k odběru nepoužíváte žádné zvláštní technické zařízení (čerpadlo, trkač), ale jen např. konev, žádné povolení nepotřebujete.

V případě používání čerpadla (např. pro zalévání zahrádky vodou z řeky či potoka) zažádejte o povolení k nakládání s povrchovými vodami u příslušného vodoprávního úřadu (pověřený obecní úřad), a to bez ohledu na množství odebírané vody.

Poplatky

Pokud Váš odběr nepřesáhne 500 m3 za měsíc či 6000 m3 za rok, odběr není zpoplatněn. V případě že ano, musíte předkládat poplatkové hlášení, poplatkové přiznání České inspekci životního prostředí a platit poplatek stanovený v příloze 2 vodního zákona. Poplatek vybírá a vymáhá celní úřad.

Postup

 • 1) určíte si, zda studnu využíváte pouze k zásobení domácnosti nebo i k podnikatelské činnosti

 • 2) pokuste se zjistit rok vybudování stavby >

 • 3) pokud byla studna vybudována před rokem 1955 a stále ji používáte jen k zásobení domácnosti, žádné povolení nevyřizujete

 • 4) v případě, že studna byla vybudována po roce 1955 bez stavebního povolení, požádádejte na příslušném vodoprávním úřadu, který je v tomto případě i speciálním stavebním úřadem o povolení. Ten bude postupovat podle stavebního zákona zahájením řízení o odstranění stavby. Pokud vodoprávní úřad neshledá žádné námitky, dodatečně stavbu povolí.

 • 5) v případě, že máte studnu vybudovanou po roce 1955, máte k ní stavební povolení, nebo je zahrnuta do kolaudačního rozhodnutí, avšak nemáte povolení k odběru vody, musíte zažádat o toto povolení nyní, do 30.6. 2007. Pro získání povolení k nakládání s povrch. vodami neplatíte žádný správní poplatek. K žádosti, kterou obdržíte na vodoprávním úřadě (pověřený obecní úřad - většinou odbor životního prostředí či stavební úřad), přikládáte: pravomocné stavební povolení nebo kolaudační rozhodnutí, výpis z katastru nemovitostí, zákres studny v katastrální mapě, vyjádření osoby s odbornou způsobilostí (hydrogeolog) - stanoví, kolik vody můžete odebírat či jak hodně Váš odběr ovlivní okolí, rozhodnutí a stanoviska dalších dotčených orgánů (např. jste-li v ochranném pásmu, jste-li v chráněném území apod.)

 •  6) pokud si chcete postavit studnu novou, nejprve zažádáte u stavebního úřadu o rozhodnutí o umístění stavby. Po nabytí právní moci územního rozhodnutí zažádáte u vodoprávního úřadu, který je i speciálním stavebním úřadem o stavební povolení a současně o povolení k nakládání s podzemními vodami.

 • 7) pokud chcete odebírat povrchovou vodu (z řeky, potoka, tůně) pomocí čerpadla, musíte zažádat u příslušného vodoprávního úřadu o povolení k nakládání s povrchovými vodami.


Kontakty:

www.zanikpovoleni.cz informační portál k povolování odběru a vypouštění vody včetně seznamu vodních úřadů, formuláře ke stažení
studny.info stránky věnované problematice studní
portal.gov.cz mimo jiné seznam stavebních úřadů, vodoprávních úřadů
www.env.cz/www/geo-experti. nsf/category seznam osob s odbornou způsobilostí
www.ckait.cz Česká komora autorizovaných techniků a inženýrů (ČKAIT)
www.geolog.cz odkazy na geology, vrtaře a akreditované laboratoře
voda.tzb-info.cz/ seznam právních předpisů ve vodním hospodářství

Legislativa:

 • Zákon. č. 254/2001 Sb., o vodní zákon
 • Vyhláška č. 125/2004 Sb., kterou se stanoví vzor poplatkového hlášení a vzor poplatkového přiznání pro účely výpočtu poplatku za odebrané množství podzemní vody
 • Vyhláška č. 432/2001 Sb. o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu

Autor: Mgr. Jana Karbulková, Daphne