Rady - odpovědi

Jiné

Jak je to s možností navrácení daně z minerálních olejů a nafty pro zemědělce?

O co jde

Právnické a fyzické osoby, které provozují zemědělskou prvovýrobu, lesní školky a obnovu či výchovu lesa mají nárok na vrácení části daně z minerálních olejů.
Nafta, u které se tento nárok uplatňuje, se neoficiálně nazývá „zelená nafta“.

V praxi

Cena nafty je (zjednodušeně řečeno) tvořena třemi částmi: vlastní cenou zboží, spotřební daní a daní z přidané hodnoty (DPH). Pokud stojí nafta 26,- Kč, připadá z toho 4,15 na DPH a 9,10 na spotřební daň (výše spotřební daně se uvádí na 1000 l nafty a každý rok se mění).

Vrací se:

 • 60% spotřební daně - motorová nafta (střední oleje a těžké plynové oleje)
 • 80% spotřební daně – směsná motorová nafta obsahující MEŘO = bionafta (směsi těchto minerálních olejů s metylestery řepkového oleje nebo etyl-estery řepkového oleje vyrobenými z kvasného lihu bezvodého zvláště denaturovaného (podíl nejméně 31%)).

Výpočet vracené částky:

motorová nafta
vrácená částka = množství mot. nafty (l) spotřebované za měsíc * (spotřební daň/1000 )* 0,6
směsná motorová nafta
vrácená částka = množství mot. nafty (l) spotřebované za měsíc * (spotřební daň/1000 )* 0,8

Komu se tyto starosti vyplatí?

Zelená nafta se vyplatí řádově od 10 ha obhospodařovaných TTP (při srovnání částky získané od státu s náklady na účetnictví). Limity pro ornou půdu šplhají až do 2,5násobné výše, vyplatí se tedy už s menší výměrou. Hospodář na dvaceti hektarech tratí bez využívání zelené nafty několik tisíc Kč ročně.

Normativ roční spotřeby pohonných hmot


v zemědělské prvovýrobě

 

orná půda a zahrady

do 5,00 Kč/m2

105 l/ha

 

5,01-7,00 Kč/m2

120 l/ha

 

7,01Kč/m2 a více

130 l/ha

chmelnice

 

220 l/ha

vinice

 

150 l/ha

ovocné sady

 

150 l/ha

travní porosty

 

50 l/ha

v lesních školkách a při obnově a výchově lesa

lesní školky-kryté plochy

780 1/ha

lesní školky-nekryté plochy

200 l/ha

obnova lesa-sázecí stroj

100 l/ha

obnova lesa-ostatní

 

50 l/ha

výchova porostu-těžba předmýtní úmyslná

70 l/ha


Jak postupovat

Veškeré záležitosti související se zelenou naftou vyřídíte na místně příslušném celním úřadě, kde Vám v případě potřeby ochotně poradí.

1. Co je potřeba donést na celní úřad?

Zemědělská půda:
 • Fyzické osoby: doklad o zaevidování do evidence zemědělského podnikatele (vydávají příslušné magistráty),
 • Právnické osoby: výpis z obchodního rejstříku
 • výpis z evidence využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů (z LPIS na příslušné zemědělské agentuře), kde už jsou uvedena čísla normativů jednotlivých bloků a jejich výměra na 4 desetinná místa
 • „Přehled o výměře a změně obhospodařovaných zemědělských pozemků ke dni…“ Příloha č. 2 vyhlášky č. 433/2003 Sb.Uvádí výměru katastrálního území, cenu pozemku, číslo normativu, hodnotu normativu v litrech a limit v litrech. Lze získat na zemědělské agentuře. Při jakékoliv změně výměry apod. je třeba aktualizovat a změnu nahlásit. Jinak zůstává tabulka beze změn a není třeba ji k žádosti přikládat.
Les:
 • Přehled všech obhospodařovaných výměr – Doklad o provozování lesní školky, obnově a výchově lesa na pozemcích na základě vlastnického práva (výpis z katastru nemovitostí,…)/písemné nájemní smlouvy (nájemní smlouva,…)/nájemního vztahu (smlouva o výpůjčce,…) /,…
 • „Přehled o výměře obhospodařovaných lesních pozemků ke dni…“, na nichž byly provedeny lesní práce“ - potvrzuje ZA a PÚ

2. Návštěva celního úřadu:

přinést výše zmíněné podklady
na celnici vše zkontrolují, pomohou vyplnit a spočítat a pak lze podat žádost

3. Co chtít na celním úřadě:

 • Přiznání k uplatění nároku na vrácení spotřební daně podle paragrafu 57 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
 • Pokyny k vyplnění daňového přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle paragrafu 57 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních (dále jen „zákon“), platné od 1.7.2005 – k tiskopisu 25 553 GŘC (uvádí krok za krokem postup vyplnění přiznání na vrácení daně)
 • vzory tabulek, které je třeba přikládat k žádosti

K žádosti dále patří:

Přehled o nákupu a spotřebě pohonných hmot
Podává se vždy. Náležitosti řeší příloha č. 4 k vyhlášce č. 433/2002 Sb.
 • Nákup pohonných hmot - doklad musí mít náležitosti dle § 57 zákona č. 353/2003 Sb. o spotřebních daních - možno podat jako souhrnný doklad (za určité kalendářní období, např. měsíc) – z dokladu musí být zřejmé množství minerálního oleje, sazba spotřební daně, celková spotřební daň
 • Spotřeba a čerpání normativu pohonných hmot - žádost se podává jen za měsíce, kdy se vykazovala zemědělská činnost. Spotřeba se musí týkat prvovýroby a daných činností dle přehledu v tabulce, která shrnuje seznam činností v zemědělské prvovýrobě, na které lze uplatnit nárok na vrácení daně.
Kromě výše zmíněných dokumentů po Vás může celní správa požadovat ještě další informace (den, pozemek (katastr), normativ, druh provedené práce, doba činnosti, stroj a spotřeba PHM).

4. Kdy dostanete peníze?

Daň se vrací do 30 dnů po podání žádosti. Do 25. dne následujícího měsíce (např. za říjen se zpracuje do 25. listopadu). Lze žádat zpětně maximálně za 6 měsíců, ale zpočátku je lépe o ni žádat měsíčně, aby se hned přišlo na případné nedostatky. Evidenci spotřeby pohonných hmot je ideální dělat za 2-3 měsíce, ale opět lze žádat až za 6 měsíců zpětně.

Kontakty:

Celní úřad České Budějovice
Vrbenská 8/2047 37021 České Budějovice
Telefon
387 932 211 (sekretariát, spojovatelka)
387 932 237 (celní řízení)
387 932 245 (daňové řízení)
387 932 212 (dělená správa - pokuty)
387 932 213 (finanční referát)

Legislativa:

* zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních

Novela zákona č. 353/2003 Sb. stanoví jako doklad nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů osobám užívajícím tyto oleje pro zemědělskou prvovýrobu nově Doklad z evidence využití zemědělské půdů podle uživatelských vztahů (výpis z LPIS)

* vyhláška č. 433/2003, o způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daně

Autor: Mgr. Petra Konvalinková, Daphne