4. ročník soutěže Jihočeská ratolest (2014)Do letošního ročníku Jihočeské ratolesti mohli soutěžící přihlašovat své projekty do jedné že čtyř kategorií. Přihlásilo se jich zatím nejvíce v čtyřleté historii soutěže. Mezi obcemi zvítězilo město Tábor s originálním odpadovým projektem „Podpora třídění odpadů v Táboře“. Vítězství ve školní kategorii získalo Gymnázium, SOŠ ekonomická a SOU Kaplice s projektem „BINec“, který se věnoval také odpadům - tentokrát však zapojení Kapličanů do celosvětové úklidové kampaně „Ukliďme svět“, fotosoutěži – „Vyfoť binec“ a nastudování divadelního představení „Skládka zakázána“. Na prvním místě mezi neziskovými subjekty se umístila občanská iniciativa Jirků & Jirků s praktickým projektem „Příroda do města: zvýšení biologické a osvětové hodnoty areálu Biologického centra AVČR v Českých Budějovicích“, který ukázal , že díky drobným zásahům se do města může vrátit divočina. V rámci čtvrté kategorie vymezené pro bakalářské a magisterské práce byl za svou bakalářskou práci prvním místem oceněn student Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity Filip Tichánek. Věnuje se v ní společenstvům vážek v odvodňovacích kanálech Radovesické výsypky včetně doporučení pro ochranářskou praxi.

 

 

Přehled oceněných projektů a vysokoškolských prací
 

 

Kategorie A - Obce, svazy obcí, mikroregiony
 

 

1. místo: Město Tábor

 

Podpora třídění odpadů v Táboře - naučná recyklační stezka odpadů

 

 

Rozsáhlá kampaň města Tábora zaměřená na třídění odpadů, v rámci níž byla pro obyvatele města připravena řada podpůrných pomůcek a vzdělávacích materiálů. Projekt zaměřený na všechny generace byl nejvíce směrován k těm nejmladším. Pro ně, ale i pro širokou veřejnost byla ve sběrném dvoře v Táboře zpřístupněná naučná recyklační stezka o třídění odpadů, kde se návštěvníci vtipnou formou seznámí s problematikou třídění odpadů a jejich recyklace.
 

Powerpointová prezentace vítězného projektu ke stažení zde.

 

 

2. místo: Město Vimperk


Revitalizace arboreta a Letního kina ve Vimperku

 

 

Jedná se o obnovu těchto pro veřejnost dříve uzavřených nebo málo využívaných ploch. Obě lokality byly logicky propojeny a zatraktivněny pro veřejnost. Proběhly výsadby stromů, keřů i trvalek. Byl zřízen zážitkový chodník pro chůzi na boso, mobiliář laviček i herních a sportovních prvků a informační systém v arboretu. Je zde místo pro rodiče s kočárky, seniory s vnoučaty, ale i odrostlé děti či sportovně založené návštěvníky. Areál je vhodný i pro výuku v přírodě, je cílem vycházek dětí z MŠ i ZŠ.
 

 

3. místo: Město Třeboň


Tištěný Mapový průvodce za stromy, přírodními, kulturně historickými zajímavostmi Třeboňska

 

 

Tento projekt navázal na zpracovaného internetového turistického průvodce, který je v provozu na internetových stránkách www.stromytrebonska.cz. Díky projektu byla realizována mapa tohoto turistického průvodce v českém a německém jazyce. Formát mapy A3, oboustranná, z jedné strany mapa tras, z druhé strany jednoduchý popis zájmových bodů.

 

 

Kategorie B - Školy všech stupňů

 

 

1. místo: Gymnázium, Střední odborná škola ekonomická a Střední odborné učiliště Kaplice

 

 

BINec
 

Studenti se rozhodli poukázat na problém povalujících se odpadků ve městě Kaplice prostřednictvím projektu, ve kterém vyhlásili Fotosoutěž – Vyfoť binec, dále nastudovali divadelní představení Skládka zakázána, která byla určena jak pro ZŠ, tak v odpoledních hodinách v místním kině pro veřejnost. Dále byli občané letáky vyzváni k akci Ukliďme svět, kde jsme zvali všechny obyvatelé, aby se přidali k úklidu města.
 

Powerpointová prezentace vítězného projektu ke stažení zde.

 

 

2. místo: Gymnázium Česká, České Budějovice


Louka za humny školy – botanika a ekologie v městském parku Stromovka


Sledovali jsme luční květiny v parku Stromovka v jarním, letním a podzimním aspektu. Zjištěnou biodiverzitu jsme porovnávali s podobnými stanovišti v  bydlištích studentů. Fotky jsme použili v 3 brožurách, ve kterých jsme srovnali biodiverzitu rostlin Stromovky s podobnými stanovišti v místech bydliště, zhodnotili abiotické a antropogenní vlivy, které způsobují rozdílnost zastoupení druhů rostlin. Zejména častá seč neumožňuje rostlinám tvořit semena. Pozorování vyústilo ve snahu zřídit v následném projektu výukovou loučku s sečí 2x ročně.

 

 

 

3. místo: ZŠ J.K. Tyla a MŠ Písek
 

Učíme se ve školní přírodní zahradě

 

 

Naše školní zahrada byla před třemi lety přeměněna na přírodní zahradu. Nešetrným přístupem firmy, která opravovala centrální teplovod  vedoucí pod pozemkem, byla téměř celá zničena a museli jsme začít znova. Podařilo se nám získat grant 9. výzvy MŽP, nové spolupracovníky z různých organizací a škol, přesvědčit děti, rodiče a učitele a znovu a lépe vybudovat místo pro objevování přírody uprostřed města. Díky výjimečnému úsilí všech  je dnes místem, kde se mohou děti vzdělávat, realizovat i odpočívat...

 

 

Ocenění: ZŠ a MŠ Vyšší Brod
 

Housenky ve škole

 

 

Cílem projektu bylo upevnit poznatky o vývoji motýlů a zdůraznit potřebu ochrany jejich housenek. Dalším cílem projektu bylo pomoci dětem zbavit se případných nepříjemných pocitů při setkání s housenkami.

 

 

Kategorie C – Neziskové organizace
 

 

1. místo: Jirků & Jirků
 

Příroda do města: zvýšení biologické a osvětové hodnoty areálu Biologického centra AVČR v Českých Budějovicích

 

 

Byla vytvořena tři jezírka a zavedena mozaiková seč trávníků. Jezírka byla osázena desítkami původních druhů rostlin a vybavena odpočívadly. Opatření umožnila již první rok po realizaci návrat řady vodních, mokřadních a lučních organizmů, včetně několika zvláště chráněných druhů obojživelníků a motýlů, do jinak denaturovaného urbánního prostředí. Odpočívadla se stala cílem studentů, zaměstnanců i návštěvníků BC AVČR a Jihočeské univerzity a plní tak kromě ekologické a estetické i funkci osvětovou – zejména studenti zde vidí, co lze téměř kdekoliv vytvořit.
 

Powerpointová prezentace vítězného projektu ke stažení zde.

 

 

2. místo: O. s. Vespolek


Krajina Mikuláše Rutharda,  3. etapa: Obnova Mokrých luk aneb poznej dědictví kulturní krajiny

 

 

Předkládaný projekt je částí obnovy krajinných struktur na Chlumecku, který jsme nazvali „Obnova krajina Mikuláše Rutharda“. Šlo o obnovu hnízdní lokality pro bahňáky (bekasíny, chřástali, ...) na zarostlých podmáčených lukách v okolí rybníka Podsedek a obnovu litorálu rybníka, tj. volného přechodu louky do rákosiny bez neprostupného mlází. Tato lokalita byla dříve hnízdištěm těchto ptáků, kteří z krajiny mizí kvůli úbytku vhodných biotopů k hnízdění. Obnova byla spojená se zapojením veřejnosti, dobrovolníků, spoluprací s CHKO, se stavbou ornitologické pozorovatelny ke sledování bahňáků, vycházkami s ornitologem pro veřejnost a s exkurzemi pro školy, atd.

 

 

3. místo: Pro živou krajinu
 

Původní keře pro živou krajinu

 

 

Hlavní myšlenkou projektu je podpora biodiverzity a zapojení veřejnosti do ochrany přírody díky vysazování původních keřů. V rámci projektu došlo k přenosu zkušeností rakouského partnera, dvěma seminářům pro veřejnost a k vytvoření výstupů pro informování široké veřejnosti zejména brožurky „Původní keře a jejich využití v zahradách“. Díky těmto výstupům se lidé dozvědí proč vysazovat původní druhy a budou vědět, jakým konkrétním živočichům pomohou. Brožurka je zdarma k dispozici ke stažení.

 

Kategorie D – Bakalářské a diplomové práce
 

 

1. místo: Filip Tichánek 
 

Společenstva vážek odvodňovacích kanálů Radovesické výsypky

 

 

Tato práce je první prací, jež systematicky studovala biodiverzitu zdánlivě bezvýznamného prvku post-těžební krajiny – odvodňovacích kanálů. Práce dokládá, že tyto kanály hostí vysoce hodnotná společenstva vážek a dokonce i velmi početné populace (kriticky) ohrožených druhů vyžadujících specifické drobné toky. S využitím moderních statistických metod ukazuji, jak maximalizovat ekologický potenciál kanálů a jak by měly být tyto poznatky aplikovány v ekologické obnově post-těžebních území.
 

Powerpointová prezentace vítězné práce ke stažení zde.

 

 

2. místo: Vojtěch Hora  
 

Vliv komunálního znečištění na ryby žijící v malém toku

 

 

Hlavním cílem této práce bylo posouzení ovlivnění ryb žijících v Živném potoce cizorodými látkami vstupujícími do toku přes ČOV Prachatice. Jako indikátorový organismus byl zvolen pstruh obecný (Salmo trutta m. forio). Odlov ryb byl proveden v roce 2012 pomocí elektrického agregátu ze tří lokalit. Celkem bylo odloveno 36 ryb. Následně byla u odlovených ryb provedena analýza vzorků krve a tkání pomocí vybraných biomarkerů (vitellogenin a EROD). Dále byla provedena analýza tkání ryb a analýza vzorků vody na přítomnost vybraných cizorodých látek. Z výsledků provedených analýz vyplývá, že v Živném potoce pod Prachaticemi přítomné koncentrace cizorodých látek negativně ovlivňují přítomné organismy.

 

 

3. místo: Vojtěch Kolář
 

Vliv biotických a abiotických faktorů na společenstva dravých vodních brouků

 

 

Moje práce spočívala v literární rešerši biotických a abiotických faktorů, které ovlivňují výskyt dravého vodního hmyzu v nádržích s důrazem na možná ovlivnění rybničním hospodařením. Prováděl jsem terénní odchyty do mrtvochytných pastí, umístěných na dvou rybničních soustavách na Jindřichohradecku. Na rybnících s rybí obsádkou vodní brouci obvykle téměř chyběli. Průzkumy tak potvrdily velký význam litorálních porostů pro potápníky. Z toho vyplývá, že intenzivní chov ryb významně snižuje diverzitu vodního hmyzu na dané lokalitě. Při odchytech byl nalezen také vzácný druh Colymbetes striatus.

 

 

Ke stažení:


Pravidla soutěže 2014

Přihláška pro projekty (kat. A–C)

Přihláška pro bakalářské a diplomové práce (kat. D)

Tisková zpráva z 15. 5. 2014 - vyhlášení 4. ročníku soutěže

Tisková zpráva ze dne 3. 11. 2014 - Ve 4. ročníku Jihočeské ratolesti porotci hodnotili rekordní množství projektů

Příloha tiskové zprávy – stručný popis oceněných projektů a prací