6. ročník soutěže Jihočeská ratolest (2016)


 

 

 

 

 

6. ročník soutěže projektů a studentských prací s přínosem pro ochranu životního prostředí „Jihočeská ratolest“ je již uzavřen. Další ročník bude vyhlášen v květnu 2017. Těšíme se na Vaši účast!

 

 

 

 

 

 

Přehled oceněných projektů a vysokoškolských prací

 

 

Kategorie A - Obce, svazy obcí, mikroregiony

Kategorie B - Školy všech stupňů

Kategorie C - Neziskové subjekty

Kategorie D - Bakalářské a diplomové práce

 

 

 

Kategorie A – Obce, svazy obcí, mikroregiony

 

 

1. místo: Město Třeboň

Den Země 2016 - Třeboň

 

 

Den Země se slaví každoročně ve více než 140 zemích světa. Město Třeboň v rámci projektu Zdravých měst připravuje již několik let k tomuto svátku velkou environmentální akci pro všechny žáky prvního stupně třeboňských základních škol. A tak v letošním roce proběhl 20. dubna Den Země v zámeckém parku v Třeboni. Tématem letošního ročníku byly pasti, které lidé zvířatům vytvářejí. Děti zjistily, jak nebezpečné mohou být pro zvířata odpadky nebo rybářské vlasce, jaké lidské stavby jsou pro zvířata ohrožující, ale také se dověděly, že s tímto problémem můžeme každý z nás něco dělat.

 

 

 

2. místo: Obec Drachkov

Ovocné aleje v obci Drachkov

 

 

Jedná se o výsadbu ovocných dřevin na stávajících mezích v katastru obce Drachkov. Zejména původních českých odrůd, vysokokmenů. Cílem projektu je vrátit původní ovocné dřeviny na místa, na kterých již rostly v minulosti. Touto výsadbou vzniknou seskupení stromů, které tvoří nové krajinotvorné prvky.

 

 

 

Kategorie B - Školy všech stupňů

 

 

1. místo: MŠ Kapitána Nálepky

My jsme malí zahradníci

 

 

Mateřská škola disponovala rozlehlou zahradou tzv. „rychlého občerstvení“ (skluzavky, houpačky). Chtěli jsme ovšem dětem poskytnout příležitosti pro zkoumání a objevování přírody, ale také relaxaci, pohodu a klid. Proto vznikl projekt My jsme malí zahradníci, kde jsme se společně s dětmi i jejich rodiči podíleli na zkvalitnění naší zahrady. Rodiče se podíleli nejen nápady a svou pomocí, ale také přírodním materiálem, díky kterému se naše cíle úspěšně splnily.

 

 

2. místo: DDM Prachatice

Bioodpad do koše nepatří

 

 

Město Prachatice v rámci projektu třídění odpadů a výstavby nové kompostárny a sběrného dvora, požádalo DDM Prachatice o zajištění dlouhodobé propagace třídění bioodpadu v MŠ, ZŠ a u veřejnosti. DDM Prachatice (děti přírodovědných kroužků se svým vedoucím) ve spolupráci s organizacemi ve městě navrhlo a připravilo cyklus aktivit směrem k třídění bioodpadu v domácnostech ve městě.  Cyklus byl rozdělen do 4. etap.

 

1. Etapa - propagace třídění bioodpadu v Městské knihovně

2. Etapa - cyklus výukových programů k třídění bioodpadu pro MŠ a ZŠ

3. Etapa - cyklus přednášek o třídění bioodpadu pro veřejnost

4. Etapa - praktické využití kompostu

 

 

3. místo: Gymnázium Jírovcova

Založení květnaté louky

 

 

Žáci přírodovědného kroužku ve spolupráci se sdružením „Pro živou krajinu“ upravili prostor pro vznik květnaté louky, plochu oseli, v průběhu dvou let vytrhávali nežádoucí jednoleté plevele a doplňovali žádoucí druhy. Zúčastnili se senosečí, hrabali posekanou trávu a učili se sekat kosou. Projekt na zvýšení diverzity městské aglomerace byl zahájen v září 2014. Louka má rozměry zhruba 6 x 20 m, nachází se u cyklostezky z Č. Budějovic na Hlubokou v prostoru za čerpací stanicí OMV u sídliště Vltava.

 

 

Ocenění: Gymnázium Česká, České Budějovice

Není voda jako voda - srovnání lokalit a parametrů vod ve vztahu k výskytu obojživelníků

 

 

Projekt srovnával kvalitu vod malých ploch parku Stromovka v Českých Budějovicích a Nového Vrbenského rybníka v Českém Vrbném. Studenti 5 tříd stanovovali v jarním a podzimním období biotický index vod na základě výskytu organismů v terénu a chemickou spotřebu kyslíku měřili v laboratoři. Oběma metodami zjistili horší kvalitu vody v parku Stromovka. Porovnáním lokalit navrhli opatření ke zvýšení výskytu obojživelníků v parku. Dokumentaci poskytli správě parku a Magistrátu Českých Budějovic.

 

 

Ocenění: ZŠ Třeboň Na Sadech

Cestování s Jakubem Krčínem za památnými stromy Třeboňska

 

 

Tento projekt byl zaměřen na význam památných i nových stromů v přírodě. Rozvíjel se v několika rovinách. Prvotním impulsem byla snaha zaujmout vnímavé žáky environmentálním a historickým tématem vztahujícím se k našemu městu. Druhým impulsem byla intenzivní spolupráce s odborem životního prostředí v Třeboni, s p. Ing. V. Fliegelovou, která pro žáky připravila zajímavé besedy, prezentace, ukázala jim stromy přímo v krajině. Proběhly besedy v únoru, březnu 2015, dále projekt pokračoval v červnu a v říjnu 2015. Třetím podnětem byla samostatná práce dětí na obrazových panelech, vytvoření choreografie a dramatizace, poté prezentace při následném natáčení pro program ČT 2 do pořadu Nedej se /v rámci Občanských novin – Ekologický blok/ - červen 2015. Součástí tohoto natáčení byla beseda s RNDr. J. Pokorným s organizace ENVI. Celkové završení celého projektu se uskutečnilo v říjnu 2016, kdy byla vysazena krásná lípa v areálu školy. Cílem projektu bylo oživit výuku biologie a průřezového tématu environmentální výchova

 

 

Ocenění: Gymnázium Soběslav

Ptačí měsíc

 

 

Cílem projektu bylo oživit výuku biologie a průřezového tématu environmentální výchova netradičními aktivitami ve škole i v jejím okolí, dostat studenty do přírody a ukázat jim, že i v blízkém okolí školy mohou potkat zajímavé živočichy a něco se o nich dozvědět. Projekt proběhl v dubnu a zahrnoval kroužkování ptáků u Lužnice, přednášky o životě ptáků ve třídách, výstavu ptačích budek v prostorách školy a jejich následnou instalaci ve školní zahradě a na okolních stromech.

 

 

 

Kategorie C - Neziskové subjekty

 

 

1. místo: Calla - sdružení pro záchranu prostředí

Geocaching ve službách ochrany přírody

 

 

Cílem projektu bylo využít geocaching nejen k ukazování krásných a zajímavých míst veřejnosti, ale i k přímé ochraně přírodovědně cenných lokalit. Opuštěné pískovny a jiné těžební prostory poskytují útočiště celé řadě ohrožených druhů, potřebují však stálé narušování povrchu, aby nezarostly. Proto jsme se rozhodli instalovat v sedmi jihočeských pískovnách cache, kolem nichž jsme sledovali vliv sešlapu na výskyt rostlin a živočichů. Vznikla také nová webová stránka „Objevte svou pískovnu“.

 

 

2. místo: Semenec, o. p. s.

Ke kořenům

 

 

V rámci projektu Ke Kořenům došlo k vytvoření návštěvnických programů a výukových programů pro školy a vytvoření interaktivních didaktických prvků umístěných v expozicích Přírodovědného muzea Semenec v Týně nad Vltavou. Zároveň byla zapojena veřejnost a žáci MŠ a ZŠ do aktivit projektu. Díky tomu se zvýšilo jejich povědomí v oblasti udržitelného rozvoje a ochrany životního prostředí. Cílem tohoto projektu bylo prohloubení vztahu cílových skupin k přírodě a zvýšení motivace chovat se k ní zodpovědně.

 

 

3. místo: Rosa - společnost pro ekologické informace a aktivity, o. p. s.

Ekotrh

 

 

Rosa uspořádala EKOtrh na náměstí v Českých Budějovicích u příležitosti Dne bez aut – oslavy pěší chůze a cyklistiky, poklidného setkávání lidí, zdravého a ekologického centra města. Místní výrobci, zpracovatelé a producenti, ale i neziskové organizace, spolky a skupiny nápaditých lidí, chráněné dílny dostali možnost přímo v centru krajského města představit se konečným spotřebitelům. Na EKOtrhu byly propagovány a nabízeny lokální produkty, produkty ekologického zemědělství a produkty nebo nápady šetrné k životnímu prostředí. Široké veřejnosti se dostalo informací o možnostech udržitelné spotřeby domácnosti.

 

 

Ocenění: EkoCentrum ARISTOTELÉS o. p. s.

Český čmelák do České přírody

 

 

Počátkem minulého století bylo ve světě několik set druhů čmeláků a v Československu téměř 30 druhů. V posledních desetiletích u nás některé druhy vymřely, jiné jsou vážně ohroženy. Záměrem bylo na území Pražského předměstí v Českých Budějovicích umístit čmelín s živým materiálem českého původu, který není pro naši faunu ohrožením. Nešlo nám jen o jejich „vysazení“, ale i následnou péči a údržbu a především osvětu široké veřejnosti. Ve „spleti betonu, billboardů a obchodních center“ v této oblasti příroda strádá a proto si myslíme, že podpora zachování naší biodiverzity touto formou je nanejvýš vhodná.

 

 

 

Kategorie D - Bakalářské a diplomové práce

 

 

1. místo: Ludmila Vlková

Reintrodukce dvou cílových druhů na vytěžené rašeliniště

 

 

Na vytěženém rašeliništi Soumarský most (NP Šumava) probíhá již 16. rokem projekt obnovy, který je v rámci České republiky unikátní. Rašeliniště se úspěšně obnovuje díky spontánní a částečně řízené sukcesi. Na vytěženou plochu byly reintrodukovány 2 typické rašeliništní druhy (Vaccinium oxycoccos a Andromeda polifolia). Oba druhy nejlépe přežívaly kolem hladiny podzemní vody -14 cm. Tento pokus ukazuje, že absence obou druhů na vytěženém rašeliništi je dána dispersal limitation. Výsevy i přesazením příslušných cílových druhů se dá lokálně přispět s obnově rašeliništní vegetace.

 

 

2. místo: Filip Tichánek

Ecology of endangered damselfly Coenagrion ornatum in post-mining streams in relation to their restoration

 

 

Předložená diplomová práce se zabývá různými aspekty ekologie ohroženého a celoevropsky chráněného šidélka ozdobného (Coenagrion ornatum) v odvodňovacích kanálech Radovesické výsypky, a to z hlediska velikosti populace, biotopových preferencí a prostorové ekologie. Data byla vyhodnocována pokročilými statistickými metodami. Na základě výsledků navrhuji implikace pro ochranu, management a efektivní monitoring populací tohoto druhu, ale i pro obnovu těžbou narušených území.

 

 

3. místo: Petra Kloubcová

Vliv druhového složení a prostorové struktury urbánní zeleně na biodiverzitu

 

 

V této práci byl zkoumán vliv struktury městské zeleně na diverzitu ptačích druhů, konkrétně vliv městského gradientu, hustoty zástavby a druhové a prostorové struktury vegetace na složení avifauny. Také bylo zjišťováno, jaký sociální benefit pro obyvatele a návštěvníky lázeňského města představuje ptačí zpěv. Druhá část práce se zabývá městskou zelení z hlediska kladného vlivu na lidský blahobyt. Průzkum je aplikován na zámecké parky, a to především z hlediska spokojenosti návštěvníků, jejich schopnosti vnímat diverzitu, jejich preferencí a hodnocení prvků v daném parku.

 

 

Ocenění: Jiří Přech

Budování nor u raka červeného Procambarus clarkii (Girard, 1852)

 

 

Rak červený je typickým příkladem invazivního druhu raka ohrožujícího původní evropské druhy se schopností budovat si nory, která dalece přesahuje možnosti našich původních druhů. V této práci je zpracován literární přehled o raku červeném s důrazem na jeho schopnost budovat si nory. Dále byla experimentálně zhodnocena schopnost raka červeného budovat si nory v závislosti na jeho poškození ve smyslu ne/přítomnosti klepet u obou pohlaví během období simulovaného sucha.

 

 

Ocenění: Tereza Humešová

Rychle rostoucí dřeviny jako nástroj prevence dopadů klimatických změn

 

 

Hlavním cílem práce je na základě stanovených kritérií vybrat ve zvoleném území plochy, kde by bylo žádoucí provést taková opatření, jež by vedla ke stabilizaci odtokových poměrů, následně pak i k podpoře krajinného rázu a územního systému ekologické stability (biodiverzita). Jako jeden z možných prostředků k revitalizaci půdy a krajiny byla zvolena výsadba rychle rostoucích dřevin.

 

 

Kontakt pro další informace:

 

Simona Šafarčíková, organizátorka soutěže a tajemnice spolku Krasec, tel. 725 048 160, e-mail: safarcicka@email.cz

 


Ke stažení:

 

Pravidla soutěže 2016
Přihláška pro projekty (kat. A–C)
Přihláška pro bakalářské a diplomové práce (kat. D)
Tisková zpráva z 31. 5. 2016 - vyhlášení 6. ročníku soutěže
Plakát
Tisková zpráva ze dne 1. listopadu 2016
Příloha I - anotace oceněných projektů a vysokoškolských prací
Příloha II - Jihočeské dny s Krascem 1. až 18. 11. 2016