Krasec http://www.krasec.cz/ en-us 40 Na Semenec za řemesly <p style="text-align: justify;"><img src="/files/ARI.jpg" alt="" hspace="2" height="130" align="left" width="150" vspace="2" />Jestli se na 1. m&aacute;je nechcete nudit, můžete s celou rodinou vyrazit Na Semenec za řemesly. V Př&iacute;rodovědn&eacute;m muzeu Semenec v T&yacute;ně nad Vltavou se kon&aacute; celodenn&iacute; akce, na kter&eacute; se v kr&aacute;sn&eacute; př&iacute;rodě potk&aacute;vaj&iacute; řemesla, hudba, divadlo i tvořiv&eacute; d&iacute;lničky, ve kter&yacute;ch můžete vytvořit kr&aacute;sn&eacute; d&aacute;rečky pro sv&eacute; maminky k jejich bl&iacute;ž&iacute;c&iacute;mu se sv&aacute;tku. Kromě toho se můžete z&uacute;častnit Soutěže ve skoku o hlavn&iacute; cenu, pro v&scaron;echny generace. Hudebn&iacute;mi hosty letos budou pěveck&yacute; sbor Aleluja, rytmick&eacute; uskupen&iacute; Hakuna Matata, Epydemye a Neřež. <a href="http://www.krasec.cz/files/semenec_A4_email.pdf" target="_blank">Podrobn&yacute; program.</a></p> Wed, 26 Apr 2017 08:30:13 +0200 urn:uuid:23e11183-7485-4c68-9bd9-216dfc3d0492 admin@krasec.cz (Správce) http://www.krasec.cz/articles/2017/04/26/na-semenec-za-%C5%99emesly Výprava na Maškovec <p style="text-align: justify;"><img src="/files/IMG_1471.jpg" alt="" vspace="2" width="150" hspace="2" height="140" align="left" />Dal&scaron;&iacute; př&iacute;rodovědn&aacute; vych&aacute;zka s Callou se kon&aacute; již v neděli 23. dubna a nese n&aacute;zev &quot;V&yacute;prava na Ma&scaron;kovec&quot;. Povede z Kamenn&eacute;ho &Uacute;jezda přes př&iacute;rodn&iacute; pam&aacute;tku Vltava u Blansk&eacute;ho lesa a zř&iacute;ceninu hradu Ma&scaron;kovec do Břez&iacute;. Bude zaměřen&aacute; předev&scaron;&iacute;m na pozn&aacute;v&aacute;n&iacute; rostlin a hmyzu a povedou ji botanik Leo&scaron; Lippl (ZO ČSOP &Scaron;&iacute;pek) a entomolog Jiř&iacute; Řehounek (Calla). Vych&aacute;zka s odborn&yacute;m v&yacute;kladem je vhodn&aacute; i pro děti a potrv&aacute; zhruba čtyři až pět hodin. Sj&iacute;zdnost pro dětsk&eacute; koč&aacute;rky tentokr&aacute;t na cel&eacute; trase garantovat nemůžeme. Sraz &uacute;častn&iacute;ků je pl&aacute;nov&aacute;n na autobusov&eacute; zast&aacute;vce Kamenn&yacute; &Uacute;jezd v 8:00 (resp. po př&iacute;jezdu autobusu z Česk&yacute;ch Budějovic v 8:06), n&aacute;vrat ze zast&aacute;vky českobudějovick&eacute; MHD Bor&scaron;ov nad Vltavou, Břez&iacute;.</p><p>&nbsp;</p> <p>Dal&scaron;&iacute; term&iacute;ny a pozv&aacute;nky na př&iacute;rodovědn&eacute; vych&aacute;zky s Callou najdete na <a href="http://calla.cz/index.php?path=o_prirody&amp;php=vychazky.php" target="_blank">calla.cz/index.php?path=o_prirody&amp;php=vychazky.php</a>.</p> Sun, 16 Apr 2017 11:45:00 +0200 urn:uuid:7541d553-4c4d-4727-ac64-4438a68d762e Normalní člen http://www.krasec.cz/articles/2017/04/16/v%C3%BDprava-na-ma%C5%A1kovec Calla Maškovec hmyz rostliny vycházky Zlatý list 2017 <p style="text-align: justify;"><img src="/files/Zlaty_list.jpg" alt="" width="150" hspace="2" height="152" vspace="2" align="left" />Zlat&yacute; list je soutěž určen&aacute; pro kolektivy dět&iacute; do dokončen&iacute; povinn&eacute; &scaron;koln&iacute; doch&aacute;zky zaměřen&aacute; na porovn&aacute;n&iacute; znalost&iacute; a dovednost&iacute; v oblasti ochrany př&iacute;rody a p&eacute;če o životn&iacute; prostřed&iacute;. Jej&iacute;m c&iacute;lem je zdokonalen&iacute; př&iacute;rodovědn&yacute;ch a ekologick&yacute;ch znalost&iacute; a dovednost&iacute; soutěž&iacute;c&iacute;ch, v&yacute;měna zku&scaron;enost&iacute; mezi jednotliv&yacute;mi soutěž&iacute;c&iacute;mi, z&aacute;jmov&yacute;mi odd&iacute;ly a &scaron;kolami a v neposledn&iacute; řadě i sezn&aacute;men&iacute; se s př&iacute;rodou typickou pro m&iacute;sto kon&aacute;n&iacute;. Soutěž&iacute; se ve dvou kategori&iacute;ch. Kategorie mlad&scaron;&iacute; je pro děti do &scaron;est&eacute;ho ročn&iacute;ku včetně, kategorie star&scaron;&iacute; pak pro děti ze sedm&yacute;ch, osm&yacute;ch a dev&aacute;t&yacute;ch ročn&iacute;ků.</p><p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Soutěž&iacute; &scaron;estičlenn&aacute; družstva rozdělen&aacute; na dvě tř&iacute;členn&eacute; hl&iacute;dky. Z&iacute;skan&yacute; počet bodů obou hl&iacute;dek se sč&iacute;t&aacute;. Hl&iacute;dky odch&aacute;z&iacute; v desetiminutov&yacute;ch intervalech na soutěžn&iacute; stezku ve vylosovan&eacute;m pořad&iacute;. Na stezce je ček&aacute; celkem třin&aacute;ct stanovi&scaron;ť &ndash; ryby, suchozemsk&yacute; hmyz, vodn&iacute; hmyz, astronomie, houby, savci, bezobratl&iacute; kromě hmyzu, obojživeln&iacute;ci a plazi, stopařem v př&iacute;rodě, pt&aacute;ci, niž&scaron;&iacute; rostliny, geologie a obhajoba celoročn&iacute; pr&aacute;ce pro př&iacute;rodu (v podstatě činnost odd&iacute;lu). Botanick&aacute; pozn&aacute;vačka prob&iacute;h&aacute; v průběhu cel&eacute; stezky, kde jsou č&iacute;sly označeny jednotliv&eacute; druhy rostlin, kter&eacute; je nutno poznat. Jedn&aacute; se o dvacet bylin a polokeřů a o dvacet stromů a keřů.</p> Thu, 13 Apr 2017 10:37:00 +0200 urn:uuid:904a68e2-1098-4c8a-a92a-c3b56921c2af admin@krasec.cz (Správce) http://www.krasec.cz/articles/2017/04/13/zlat%C3%BD-list-2017 Ekologická olympiáda středoškoláků 2017 <p style="text-align: justify;"><img src="/files/EO.jpg" alt="" width="150" hspace="2" height="68" vspace="2" align="left" />Ekologick&aacute; olympi&aacute;da je soutěž kolektivů středo&scaron;kolsk&eacute; ml&aacute;deže (odd&iacute;lů, tř&iacute;d, skupin ap.) nejen ve znalostech živ&eacute; a neživ&eacute; př&iacute;rody, ale hlavně ve znalostech o vztaz&iacute;ch v n&iacute; panuj&iacute;c&iacute;ch. Soutěž&iacute; tř&iacute;členn&aacute; družstva. Leto&scaron;n&iacute; krajsk&eacute; kolo se uskutečn&iacute; od čtvrtka 20.4.2017 do soboty 22.4.2017. Soutěž zač&iacute;n&aacute; testem, pot&eacute; proběhne ter&eacute;nn&iacute; č&aacute;st, kdy jednotliv&aacute; družstva odch&aacute;z&iacute; na na stanovi&scaron;tě. Letos je ček&aacute; devět stanovi&scaron;ť &ndash; savci, pt&aacute;ci, obojživeln&iacute;ci a plazi, ryby, vodn&iacute; bezobratl&iacute;, suchozem&scaron;t&iacute; bezobratl&iacute;, botanika, ochrana př&iacute;rody a pozn&aacute;vačka rostlin. Nakonec proběhne obhajoba dom&aacute;c&iacute;ch &uacute;kolů. V leto&scaron;n&iacute;m roce je dom&aacute;c&iacute; &uacute;kol na t&eacute;ma &bdquo;Biokoridory a biobari&eacute;ry&ldquo;.</p><p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Soutěž&iacute;c&iacute; si mohou vybrat jednu ze čtyř možnost&iacute;: <br /> <br /> 1. Biokoridory v okol&iacute; &scaron;koly &ndash; soutěž&iacute;c&iacute; v okol&iacute; sv&eacute; &scaron;koly zmapuj&iacute; biokoridory pro vybran&eacute; druhy živočichů a zakresl&iacute; je do mapy.<br /> <br /> 2. Biokoridor jako biobari&eacute;ra &ndash; soutěž&iacute;c&iacute; najdou v okol&iacute; &scaron;koly biokoridor pro migraci někter&yacute;ch organismů, kter&yacute; může b&yacute;t biobari&eacute;rou pro jin&eacute; organismy.<br /> <br /> 3. Odstraněn&iacute; biobari&eacute;r &ndash; soutěž&iacute;c&iacute; navrhnou variantn&iacute; ře&scaron;en&iacute; odstraněn&iacute; biobari&eacute;r pro vybran&eacute; organismy v okol&iacute; &scaron;koly.<br /> <br /> 4. Soutěž&iacute;c&iacute; zjist&iacute;, jak je využ&iacute;v&aacute;n nějak&yacute; bl&iacute;zk&yacute; přechod (resp. podchod) překon&aacute;vaj&iacute;c&iacute; bari&eacute;ru typu silnice (např. propustek, tunel, most, ap.). Podle stop a dal&scaron;&iacute;ch pobytov&yacute;ch znamen&iacute; zjist&iacute;, kteř&iacute; živočichov&eacute; ho využ&iacute;vaj&iacute;.</p> Thu, 13 Apr 2017 10:18:00 +0200 urn:uuid:88f09c86-7c09-4bc2-b419-b1931c2458fb admin@krasec.cz (Správce) http://www.krasec.cz/articles/2017/04/13/ekologick%C3%A1-olympi%C3%A1da-st%C5%99edo%C5%A1kol%C3%A1k%C5%AF-2017 Zelená středa &quot;Zelené oázy - zadržení vody ve městě&quot; <p style="text-align: justify;"><img src="/files/Zelene_oazy.jpg" vspace="2" width="149" hspace="2" height="90" align="left" alt="" />Zveme V&aacute;s na setk&aacute;n&iacute; se zahradn&iacute; architektkou Ing. Lenkou Marc&iacute;novou ve středu 19. 4. od 18:15 v galerii Měs&iacute;c ve dne. Budeme se věnovat t&eacute;matu př&iacute;rodn&iacute;ch zahrad a udržen&iacute; vl&aacute;hy ve městě i krajině.<br /> <br /> Proč je vlastně tak důležit&eacute; udržet ve městě vl&aacute;hu?&nbsp; Jak a proč si v městsk&eacute;m prostřed&iacute; vytvořit svou nebo společnou zelenou o&aacute;zu? Lze ozelenit i jinak nevyužit&eacute; plochy, jako střechy, stěny, betonov&aacute; prostranstv&iacute;? Lze m&iacute;t v centru města n&aacute;dhern&yacute; mal&yacute; kvetouc&iacute; r&aacute;j, nebo dokonce produkčn&iacute;&nbsp; zahradu plod&iacute;c&iacute; ovoce či zeleninu? Je vůbec možn&eacute; m&iacute;t na stěně domu m&iacute;sto om&iacute;tky bylinkovou zahradu či živ&yacute; obraz z květin? Jak si vytvořit sv&eacute; okrasn&eacute; jez&iacute;rko na balkonu panel&aacute;kov&eacute;ho bytu?<br /> <br /> Str&aacute;nky akce: <a href="http://www.rosacb.cz/akce/zelene-oazy-zadrzeni-vody-ve-meste" target="_blank">www.rosacb.cz/akce/zelene-oazy-zadrzeni-vody-ve-meste</a></p> Mon, 10 Apr 2017 16:17:00 +0200 urn:uuid:8df7951b-d4df-4193-91ee-5af94d070f1c admin@krasec.cz (Správce) http://www.krasec.cz/articles/2017/04/11/zelen%C3%A1-st%C5%99eda-zelen%C3%A9-o%C3%A1zy-zadr%C5%BEen%C3%AD-vody-ve-m%C4%9Bst%C4%9B dešťový záhon vláha město zeleň Rosa Přírodovědné vycházky s Callou v roce 2017 <p style="text-align: justify;"><img src="/files/Slavik_modracek.jpg" alt="" vspace="2" width="150" hspace="2" height="127" align="left" />V dubnu opět startuje cyklus př&iacute;rodovědn&yacute;ch vych&aacute;zek s Callou. Za posledn&iacute;ch devět let si tyto v&yacute;pravy do př&iacute;rody z&iacute;skaly &scaron;irok&yacute; okruh př&iacute;znivců, o čemž svědč&iacute; i loňsk&aacute; &uacute;čast. Do př&iacute;rody se s n&aacute;mi vloni vydalo celkem 365 &uacute;častn&iacute;ků na sedm př&iacute;rodovědn&yacute;ch vych&aacute;zek. Tentokr&aacute;t zač&iacute;n&aacute;me tradičn&iacute;m kroužkov&aacute;n&iacute;m. Př&iacute;rodovědn&aacute; vych&aacute;zka &bdquo;Za slav&iacute;kem modr&aacute;čkem na tankodrom&ldquo; proběhne v sobotu 8. dubna. Sraz &uacute;častn&iacute;ků bude v 9 hodin na zast&aacute;vce českobudějovick&eacute; MHD M&aacute;j - Milady Hor&aacute;kov&eacute;. I letos bude z&aacute;jemcům k dispozici speci&aacute;ln&iacute; webov&aacute; str&aacute;nka. Kromě pozv&aacute;nek a informac&iacute; o v&scaron;ech dosud proběhl&yacute;ch př&iacute;rodovědn&yacute;ch vych&aacute;zk&aacute;ch obsahuje i rozs&aacute;hlou fotogalerii. Najdete ji na <a href="http://www.calla.cz/index.php?path=o_prirody&amp;php=vychazky.php" target="_blank">http://www.calla.cz/index.php?path=o_prirody&amp;php=vychazky.php</a>.</p><p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&bdquo;Ačkoli to samozřejmě nelze sl&iacute;bit, snahou ornitologa Petra Vesel&eacute;ho, kter&yacute; prvn&iacute; vych&aacute;zku povede, bude odchyt a okroužkov&aacute;n&iacute; slav&iacute;ka modr&aacute;čka, kter&yacute; je ikonick&yacute;m druhem budějovick&eacute;ho tankodromu. Ale ani kdyby se to nepodařilo, určitě nebudou z&aacute;jemci o př&iacute;rodu odch&aacute;zet zklaman&iacute;.&quot; ř&iacute;k&aacute; koordin&aacute;tor př&iacute;rodovědn&yacute;ch vych&aacute;zek Jiř&iacute; Řehounek z Cally a dod&aacute;v&aacute;: &quot;M&aacute;me radost, že si vych&aacute;zky na&scaron;ly početn&eacute; publikum. I v leto&scaron;n&iacute;m roce se pokus&iacute;me nab&iacute;dnout několik zaj&iacute;mav&yacute;ch lokalit a uk&aacute;zat z&aacute;jemcům o př&iacute;rodu, že v na&scaron;em městě existuje mnoho př&iacute;rodn&iacute;ch pokladů, kter&eacute; stoj&iacute; za to objevovat.</p> Thu, 23 Mar 2017 15:10:00 +0100 urn:uuid:2b16104a-678c-412c-82a0-98634a3b56e6 admin@krasec.cz (Správce) http://www.krasec.cz/articles/2017/04/11/p%C5%99%C3%ADrodov%C4%9Bdn%C3%A9-vych%C3%A1zky-s-callou-v-roce-2017 tankodrom ptáci kroužkování vycházka Zelená středa &quot;Chceme motýly v Českých Budějovicích&quot; <p style="text-align: justify;"><img src="/files/DSCN8725.jpg" alt="" vspace="2" width="150" hspace="2" height="130" align="left" />Srdečně zveme v&scaron;echny z&aacute;jemce na březnovou besedu z cyklu Zelen&eacute; středy, kter&aacute; se kon&aacute; 15. března od 18:15 hodin v českobudějovick&eacute; galerii Měs&iacute;c ve dne. Jmenuje se &quot;Chceme mot&yacute;ly v Česk&yacute;ch Budějovic&iacute;ch&quot; a bude o budějovick&yacute;ch mot&yacute;lech, jejich ochraně, mot&yacute;l&iacute;m zahradničen&iacute; nebo květnat&yacute;ch p&aacute;sech ve Stromovce. O mot&yacute;lech (ale i rostlin&aacute;ch) přijdou pov&iacute;dat entomolog Zdeněk Hanč (AOPK ČR), ochr&aacute;nce mot&yacute;lů Martin Němec (Spolek pro živou krajinu) a botanička Lenka &Scaron;ebel&iacute;kov&aacute; (PřF JU). Přijďte se před jarn&iacute; sez&oacute;nou inspirovat. Pom&aacute;hat mot&yacute;lům můžete i na svoj&iacute; zahradě a nen&iacute; to vůbec složit&eacute;.</p> Thu, 09 Mar 2017 16:17:00 +0100 urn:uuid:4edc2f7a-ebff-4d9d-9db3-f09a2dfa8661 admin@krasec.cz (Správce) http://www.krasec.cz/articles/2017/04/11/zelen%C3%A1-st%C5%99eda-chceme-mot%C3%BDly-v-%C4%8Cesk%C3%BDch-bud%C4%9Bjovic%C3%ADch rostliny motýli beseda Příroda ve městě <p style="text-align: justify;"><img src="/files/Belopasek.jpg" alt="" vspace="2" width="150" hspace="2" height="128" align="left" />V posledn&iacute; době i u n&aacute;s s&iacute;l&iacute; trend využ&iacute;v&aacute;n&iacute; městsk&eacute;ho prostřed&iacute; pro ochranu př&iacute;rody. Jako inspiraci pro z&aacute;jemce, kteř&iacute; by chtěli pro městskou př&iacute;rodu něco udělat, připravila Calla novou webovou str&aacute;nku Př&iacute;roda ve městě (<a href="http://www.calla.cz/prirodavemeste" target="_blank">www.calla.cz/prirodavemeste</a>). Nov&yacute; web představuje prostřednictv&iacute;m kr&aacute;tk&yacute;ch textů a fotografi&iacute; př&iacute;klady dobr&eacute; praxe z ČR i ze zahranič&iacute;. Městsk&eacute; př&iacute;rodě se bude věnovat tak&eacute; březnov&aacute; beseda z cyklu Zelen&eacute; středy, kter&aacute; se pod n&aacute;zvem &quot;Chceme mot&yacute;ly v Česk&yacute;ch Budějovic&iacute;ch&quot; uskutečn&iacute; 15. března.</p><p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Webov&aacute; str&aacute;nka př&iacute;roda ve městě se věnuje v hlavn&iacute;ch rubrik&aacute;ch čtyřem hlavn&iacute;m t&eacute;matům - p&eacute;či o tr&aacute;vn&iacute;ky, vodn&iacute;m ploch&aacute;m, ochraně dřevin a podpoře běžn&yacute;ch i ohrožen&yacute;ch druhů živočichů. V rubrice Ke stažen&iacute;, kterou hodl&aacute;me nad&aacute;le roz&scaron;iřovat, jsou zat&iacute;m k dispozici prezentace ze semin&aacute;ře &quot;Př&iacute;rodě bl&iacute;zk&aacute; p&eacute;če o městskou zeleň&quot;, kter&yacute; Calla uspoř&aacute;dala vloni v květnu ve spolupr&aacute;ci s Biologick&yacute;m centrem AV ČR a Př&iacute;rodovědeckou fakultou JU.<br /> <br /> Na Zelenou středu &quot;Chceme mot&yacute;ly v Česk&yacute;ch Budějovic&iacute;ch&quot; se mohou z&aacute;jemci o městskou př&iacute;rodu tě&scaron;it 15. března. O budějovick&yacute;ch mot&yacute;lech, možnostech jejich ochrany ve městech, &quot;mot&yacute;l&iacute;m zahradničen&iacute;&quot; a květnat&yacute;ch p&aacute;sech přijdou pov&iacute;dat Zdeněk Hanč z AOPK ČR, Martin Němec ze Spolku pro živou krajinu a Lenka &Scaron;ebel&iacute;kov&aacute; z PřF JU. Dozv&iacute;te se tak&eacute; podrobnosti o &uacute;spě&scaron;n&eacute;m projektu na ochranu mot&yacute;lů, podle něhož z&iacute;skala tato Zelen&aacute; i středa svůj n&aacute;zev.</p> Thu, 16 Feb 2017 16:15:00 +0100 urn:uuid:e167195f-456f-4174-be2c-f3f6fcef4570 admin@krasec.cz (Správce) http://www.krasec.cz/articles/2017/04/11/p%C5%99%C3%ADroda-ve-m%C4%9Bst%C4%9B Calla motýli město příroda Zelená středa &quot;Co také teče našimi řekami?&quot; <p style="text-align: justify;">V cyklu besed Zelen&eacute; středy si budete moci poslechnout předn&aacute;&scaron;ku doc. Tom&aacute;&scaron;e Rand&aacute;ka z Fakulty ryb&aacute;řstv&iacute; a ochrany vod ve Vodňanech pod n&aacute;zvem &quot;Co tak&eacute; teče na&scaron;imi řekami?&quot;. Pov&iacute;dat si budeme o l&eacute;c&iacute;ch, hormonech, ale tak&eacute; drog&aacute;ch, jejichž zbytky lze měřit ve vodn&iacute;ch toc&iacute;ch a jak&eacute; maj&iacute; vlivy na vodn&iacute; organismy. Třebas i o tom, zda se ryby z řek daj&iacute; j&iacute;st bez obav. Uskutečn&iacute; se ve středu 15. &uacute;nora 2017 od 18:15 hodin v galerii Měs&iacute;c ve dne, Nov&aacute; ul. 3, Česk&eacute; Budějovice.</p> Sun, 05 Feb 2017 00:00:00 +0100 urn:uuid:3b20eb6b-bec0-43c9-a860-2c1d0642ce48 admin@krasec.cz (Správce) http://www.krasec.cz/articles/2017/04/11/zelen%C3%A1-st%C5%99eda-co-tak%C3%A9-te%C4%8De-na%C5%A1imi-%C5%99ekami Zelená středa &quot;Biodiverzita celého světa&quot; <p style="text-align: justify;">Ve středu 18. ledna startuje cyklus Zelen&eacute; středy, kter&yacute; pro leto&scaron;n&iacute; rok nahrad&iacute; již zaveden&eacute; Zelen&eacute; čtvrtky. Prvn&iacute; beseda cyklu ponese n&aacute;zev &quot;Biodiverzita cel&eacute;ho světa&quot;. Dozv&iacute;te se mimo jin&eacute;, kolik je na světě druhů, jak se to vlastně poč&iacute;t&aacute; nebo zda nast&aacute;v&aacute; dal&scaron;&iacute; vlna velk&eacute;ho vym&iacute;r&aacute;n&iacute;. Beseda zač&iacute;n&aacute; v 18:15 v českobudějovick&eacute; galerii Měs&iacute;c ve dne.</p> Thu, 12 Jan 2017 13:10:00 +0100 urn:uuid:cfbac63d-5d4b-446d-b51b-d8c6edaf41b6 admin@krasec.cz (Správce) http://www.krasec.cz/articles/2017/04/11/zelen%C3%A1-st%C5%99eda-biodiverzita-cel%C3%A9ho-sv%C4%9Bta biodiverzita beseda