Krasec http://www.krasec.cz/ en-us 40 Poslední přírodovědná vycházka s Callou v tomto roce <p style="text-align: justify;"><img src="/files/IMG_3998.jpg" width="150" vspace="2" hspace="2" height="150" align="left" alt="" />V sobotu 21. ř&iacute;jna se uskutečn&iacute; posledn&iacute; leto&scaron;n&iacute; př&iacute;rodovědn&aacute; vych&aacute;zka s Callou. Ornitolog Petr Vesel&yacute; (PřF JU) a entomolog Vojtěch Kol&aacute;ř (PřF JU &amp; BC AV ČR) povedou &uacute;častn&iacute;ky &quot;Za pt&aacute;ky a vodn&iacute;m hmyzem na tankodrom&quot;. Souč&aacute;st&iacute; vych&aacute;zky bude tak&eacute; odchyt a kroužkov&aacute;n&iacute; pt&aacute;ků a odchyt vodn&iacute;ho hmyzu s pomoc&iacute; vodn&iacute;ch s&iacute;těk. Tě&scaron;&iacute;me se na v&scaron;echny z&aacute;jemce o př&iacute;rodu. Informace o v&scaron;ech dosavadn&iacute;ch vych&aacute;zk&aacute;ch (včetně fotogalerie) najdete na&nbsp;<a href="http://calla.cz/index.php?path=o_prirody&amp;php=vychazky.php" target="_blank">http://calla.cz/index.php?path=o_prirody&amp;php=vychazky.php</a>.</p> Tue, 17 Oct 2017 00:11:00 +0200 urn:uuid:2139cabe-90ef-40e3-beed-5a31d9e7523b Normalní člen http://www.krasec.cz/articles/2017/10/17/posledn%C3%AD-p%C5%99%C3%ADrodov%C4%9Bdn%C3%A1-vych%C3%A1zka-s-callou-v-tomto-roce tankodrom hmyz ptáci kroužkování vycházka Kurz Vermikompostování <p style="text-align: justify;">V&iacute;te, jak nejl&eacute;pe zpracovat bioodpad? Určitě vyrobit si vlastn&iacute; kompost. A lze to i v panel&aacute;kov&eacute;m bytě, na chodbě, ve sklepě&hellip; Zn&aacute;te ž&iacute;žal&iacute; čaj? Chcete dětem uk&aacute;zat, jak se rostlinn&eacute; zbytky d&iacute;ky ž&iacute;žal&aacute;m přeměňuj&iacute; v kompost? Zveme v&aacute;s na dal&scaron;&iacute; z na&scaron;&iacute; s&eacute;rie kurzů k bezodpadov&eacute; dom&aacute;cnosti. Na kurzu se dozv&iacute;te v&scaron;e o &bdquo;ž&iacute;žalov&aacute;n&iacute;&ldquo;, jak ž&iacute;žal&iacute; kompost&eacute;r funguje, uvid&iacute;te funkčn&iacute; kompost&eacute;ry a nav&iacute;c si jeden na m&iacute;stě vyrob&iacute;te a odnesete domů. V&iacute;ce informac&iacute; na <a href="http://www.rosacb.cz" target="_blank">www.rosacb.cz</a>, přihl&aacute;&scaron;en&iacute; na e-mailu <a href="mailto:rosa@rosacb.cz">rosa@rosacb.cz</a>.</p><p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">V&iacute;te, jak nejl&eacute;pe zpracovat bioodpad? Určitě vyrobit si vlastn&iacute; kompost. A lze to i v panel&aacute;kov&eacute;m bytě, na chodbě, ve sklepě&hellip; Zn&aacute;te ž&iacute;žal&iacute; čaj? Chcete dětem uk&aacute;zat, jak se rostlinn&eacute; zbytky d&iacute;ky ž&iacute;žal&aacute;m přeměňuj&iacute; v kompost? Zveme v&aacute;s na dal&scaron;&iacute; z na&scaron;&iacute; s&eacute;rie kurzů k bezodpadov&eacute; dom&aacute;cnosti.<br /> <br /> Na kurzu se dozv&iacute;te v&scaron;e o &bdquo;ž&iacute;žalov&aacute;n&iacute;&ldquo;, jak ž&iacute;žal&iacute; kompost&eacute;r funguje, uvid&iacute;te funkčn&iacute; kompost&eacute;ry a nav&iacute;c si jeden na m&iacute;stě vyrob&iacute;te a odnesete domů. Kurz trv&aacute; 2,5 hodiny a lektorkou je Irena Vackov&aacute; ze spolku Kam&iacute;nky.<br /> <br /> Poplatek za kurz čin&iacute; 250 Kč, v ceně je materi&aacute;l na v&yacute;robu jednoho vermikompost&eacute;ru, ostatn&iacute; materi&aacute;l včetně ž&iacute;žal, n&aacute;řad&iacute; na v&yacute;robu. V př&iacute;padě, že si přinesete vlastn&iacute; tři vhodn&eacute; kbel&iacute;ky na v&yacute;robu, cena je sn&iacute;žena na 150 Kč, ale je třeba to nahl&aacute;sit předem. Můžete pracovat i ve dvojici na společn&eacute;m kompost&eacute;ru.<br /> <br /> Přihl&aacute;&scaron;en&iacute; na e-mailu: <a href="mailto:rosa@rosacb.cz">rosa@rosacb.cz</a><br /> <br /> Kurz je podpořen městem Česk&eacute; Budějovice a Jihočesk&yacute;m krajem v r&aacute;mci projektu O ODPADECH bez obalu.</p> Tue, 17 Oct 2017 07:00:00 +0200 urn:uuid:65c94a6c-2fe6-4afe-802f-c39d017b2064 Normalní člen http://www.krasec.cz/articles/2017/10/16/kurz-vermikompostov%C3%A1n%C3%AD kurz kompost Zelená středa o pastech pro divoká zvířata <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial, serif;"><img src="/files/Bodlina_nova_0277.jpg" width="150" vspace="2" hspace="2" height="100" align="left" alt="" />Ochr&aacute;nci př&iacute;rody dlouhodobě upozorňuj&iacute; na nebezpeč&iacute;, kter&aacute; způsobuj&iacute; zbytečn&aacute; zraněn&iacute; volně žij&iacute;c&iacute;m živočichům. Ve středu se jim bude věnovat tak&eacute; českobudějovick&aacute; beseda &quot;Pasti, pasti, pastičky&quot; z cyklu Zelen&eacute; středy. Zuzana &Scaron;tětkov&aacute; z Česk&eacute;ho nadačn&iacute;ho fondu pro vydru bude v&scaron;ak pov&iacute;dat i o možnostech ře&scaron;en&iacute; tohoto nepř&iacute;li&scaron; diskutovan&eacute;ho probl&eacute;mu.&nbsp;<font face="Arial, serif">Během předn&aacute;&scaron;ky se &uacute;častn&iacute;ci sezn&aacute;m&iacute; s&nbsp;př&iacute;běhy zv&iacute;řat ze Z&aacute;chrann&eacute; stanice v Třeboni. Ježek Bodlina a netop&yacute;ři Růžena a Oc&aacute;sek se předn&aacute;&scaron;ky př&iacute;mo z&uacute;častn&iacute;.</font></span></p><p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;&bdquo;<font face="Arial, serif">Probl&eacute;mem se st&aacute;vaj&iacute; nejen velk&eacute; technick&eacute; stavby v&nbsp;krajině a ve městech - silnice, prosklen&eacute; stěny budov, zateplen&iacute; fas&aacute;d domů v&nbsp;době hn&iacute;zděn&iacute; nebo zimov&aacute;n&iacute; nebo elektrick&aacute; veden&iacute;. Problematick&eacute; b&yacute;vaj&iacute; i drobn&eacute; stavby a činnosti, kter&eacute; prov&aacute;d&iacute;me na pol&iacute;ch, na louk&aacute;ch, v&nbsp;zahrad&aacute;ch nebo na na&scaron;ich domech,&ldquo; ř&iacute;k&aacute; Zuzana &Scaron;tětkov&aacute; z Česk&eacute;ho nadačn&iacute;ho fondu pro vydru, kter&aacute; se s poraněn&yacute;mi zv&iacute;řaty setk&aacute;v&aacute; při sv&eacute; pr&aacute;ci v z&aacute;chrann&eacute; stanici.</font></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial, serif;">Středečn&iacute; beseda sezn&aacute;m&iacute; &uacute;častn&iacute;ky nejen s&nbsp;hlavn&iacute;mi probl&eacute;my, kter&eacute; způsobuj&iacute; zraněn&iacute; a či smrt zv&iacute;řat, ale je zaměřena tak&eacute; na hled&aacute;n&iacute; ře&scaron;en&iacute;, jak takov&yacute;m zraněn&iacute;m předch&aacute;zet. Často stač&iacute; jen jednoduch&aacute; změna v&nbsp;chov&aacute;n&iacute;, abychom zabr&aacute;nili zbytečn&eacute;mu zraňov&aacute;n&iacute; zv&iacute;řat a dokonce podpořili živou př&iacute;rodu v&nbsp;na&scaron;em okol&iacute;.</span></p> <p class="western" style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 13.8px; text-align: justify;">&bdquo;<font face="Arial, serif">Měli bychom tak&eacute; vědět, kdy skutečně mus&iacute;me zv&iacute;řatům v&nbsp;nouzi pomoci. Smrt m&aacute; v&nbsp;př&iacute;rodě sv&eacute; nezastupiteln&eacute; m&iacute;sto a nen&iacute; vhodn&eacute; zasahovat do přirozen&yacute;ch př&iacute;rodn&iacute;ch procesů,&ldquo; dod&aacute;v&aacute; Zuzana &Scaron;tětkov&aacute;.</font></p> <p class="western" style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 13.8px; text-align: justify;">&bdquo;<font face="Arial, serif">O pomoci zv&iacute;řatům existuje i spousta m&yacute;tů, kter&eacute; zapustily ve společnosti hlubok&eacute; kořeny. Jde např. o čern&eacute; siluety dravců, kter&eacute; &uacute;dajně odrazuj&iacute; pt&aacute;ky od n&aacute;razů do skel. Přestože jde o nefunkčn&iacute; ře&scaron;en&iacute;, stavebn&iacute;ci tyto siluety i nad&aacute;le um&iacute;sťuj&iacute; na skleněn&eacute; plochy. Na besedě se dozv&iacute;te, co funguje proti n&aacute;razům pt&aacute;ků do skel doopravdy,&ldquo; zve n&aacute;v&scaron;těvn&iacute;ky Jiř&iacute; Řehounek z Cally, kter&aacute; cyklus Zelen&eacute; středy poř&aacute;d&aacute;.</font></p> Mon, 16 Oct 2017 13:19:00 +0200 urn:uuid:5b8258f8-84be-47b7-8688-c46344e19721 Normalní člen http://www.krasec.cz/articles/2017/10/16/zelen%C3%A1-st%C5%99eda-o-pastech-pro-divok%C3%A1-zv%C3%AD%C5%99ata pasti zvířata beseda Beseda &quot;Šumavská divočina magická&quot; <p style="text-align: justify;">Calla V&aacute;s zve na besedu s fotografem &scaron;umavsk&eacute; př&iacute;rody Pavlem Ouředn&iacute;kem pod n&aacute;zvem &quot;&Scaron;umavsk&aacute; divočina magick&aacute;&quot;. Pavel Ouředn&iacute;k se zaměřuje na fotografov&aacute;n&iacute; krajiny, vod, mokřadů a slat&iacute;. Na besedě představ&iacute; možn&aacute; nezn&aacute;mou podobu m&iacute;st V&aacute;m zn&aacute;m&yacute;ch, ale i kr&aacute;su dal&scaron;&iacute;ch č&aacute;st&iacute; &scaron;umavsk&eacute; divočiny. Dozv&iacute;te se i něco užitečn&yacute;ch rad pro focen&iacute; krajiny. Uskutečn&iacute; se 1. listopadu od 18 hodin v klubu Hork&aacute; vana, Česk&aacute; 7, Česk&eacute; Budějovice v r&aacute;mci Jihočesk&yacute;ch dn&iacute; s Krascem. Akce je financov&aacute;na Jihočesk&yacute;m krajem a s&iacute;t&iacute; Krasec. <a href="http://krasec.cz/files/Fotobeseda_PavelOurednik_Sumava2017.pdf" target="_blank"> Plak&aacute;tek ke stažen&iacute;.</a></p> Fri, 13 Oct 2017 15:00:00 +0200 urn:uuid:47685b65-0902-495b-b154-e5d8dc6b116f Normalní člen http://www.krasec.cz/articles/2017/10/13/beseda-%C5%A0umavsk%C3%A1-divo%C4%8Dina-magick%C3%A1 Seminář &quot;Veřejné budovy v pasivním energetickém standardu - jak využít příležitosti?&quot; <p style="text-align: justify;">Calla V&aacute;s zve na semin&aacute;ř &quot;Veřejn&eacute; budovy v pasivn&iacute;m energetick&eacute;m standardu - jak využ&iacute;t př&iacute;ležitosti?&quot;, kter&yacute; se uskutečn&iacute; 23. ř&iacute;jna 2017 od 10 do 15.40 hodin v zasedac&iacute; m&iacute;stnosti Krajsk&eacute;ho &uacute;řadu Jihočesk&eacute;ho kraje v Česk&yacute;ch Budějovic&iacute;ch (budova v ul. B. Němcov&eacute;, č. dveř&iacute; 325). Teorii i praktick&eacute; projekty a cenn&eacute; zku&scaron;enosti se budete moci dozvědět od Petra Holuba z Aliance &Scaron;ance pro budovy, architekta Ale&scaron;e Brot&aacute;nka, z ABateli&eacute;r, starostky městsk&eacute; č&aacute;sti Brno - Nov&yacute; L&iacute;skovec Jany Dr&aacute;palov&eacute; či architekta Martina Augustina z ateli&eacute;ru Sunflyer. Cel&yacute; program najdete v <a href="http://krasec.cz/files/pozvanka_Verejne_budovy.pdf" target="_blank">pozv&aacute;nce</a>.</p><p style="text-align: justify;">Pokud m&aacute;te z&aacute;jem o &uacute;čast, zaregistrujte se jedn&iacute;m z těchto způsobů: E-mailem na: <a href="mailto:romana.panska@calla.cz">romana.panska@calla.cz</a>, telefonem na 384 971 930, 602 282 399, eventu&aacute;lně osobně na adrese Calla, Fr&aacute;ni &Scaron;r&aacute;mka 35, 370 01 Česk&eacute; Budějovice. Na akci nen&iacute; vyb&iacute;r&aacute;no vložn&eacute;. Str&aacute;nky akce: <a href="http://www.calla.cz/index.php?path=energetika/seminare/Verejne_budovy&amp;php=Verejne_budovy.php" target="_blank">http://www.calla.cz/index.php?path=energetika/seminare/Verejne_budovy&amp;php=Verejne_budovy.php</a></p> Fri, 13 Oct 2017 14:00:00 +0200 urn:uuid:98b73ba1-09ae-47b4-a599-ce090451a264 Normalní člen http://www.krasec.cz/articles/2017/10/13/semin%C3%A1%C5%99-ve%C5%99ejn%C3%A9-budovy-v-pasivn%C3%ADm-energetick%C3%A9m-standardu-%E2%80%93-jak-vyu%C5%BE%C3%ADt-p%C5%99%C3%ADle%C5%BEitosti Kurz energetik v sociálních službách <p style="text-align: justify;">Bezplatn&yacute; kurz, zaměřen&yacute; na hospodařen&iacute; s energi&iacute; v objektech soci&aacute;ln&iacute;ch služeb. Porad&iacute;me v&aacute;m, jak sn&iacute;žit n&aacute;klady na provoz a jak předej&iacute;t probl&eacute;mům s kvalitou vnitřn&iacute;ho prostřed&iacute;.</p><p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Kurz vych&aacute;z&iacute; z mnohalet&yacute;ch zku&scaron;enost&iacute; EkoWATTu s projekty snižov&aacute;n&iacute; spotřeby. V&iacute;me, že objekty soci&aacute;ln&iacute;ch služeb maj&iacute; specifick&yacute; provoz a obsah kurzu je tomu přizpůsoben.<br /> <br /> kurz ENERGETIK V SOCI&Aacute;LN&Iacute;CH SLUŽB&Aacute;CH<br /> <br /> <strong>1. term&iacute;n:&nbsp; 25. ř&iacute;jna 2017, 9 až 12 h&nbsp;&nbsp;&nbsp; EkoWATT z.s., &Scaron;v&aacute;bky 2, Praha 8<br /> <br /> 2. term&iacute;n: 16. listopadu 2017,&nbsp; 9 až 12 h, Budova Krajsk&eacute;ho &uacute;řadu, B. Němcov&eacute; 3, Č. Budějovice</strong><br /> <br /> Pokud byste chtěli probrat v r&aacute;mci kurzu nebo po jeho skončen&iacute; konkr&eacute;tn&iacute; provozn&iacute; probl&eacute;m Va&scaron;eho zař&iacute;zen&iacute;, obraťte se na vedouc&iacute;ho projektu, Ing. Karla Srdečn&eacute;ho, tel.: 775 697 902, e-mail: <a href="mailto:karel.srdecny@ekowatt.cz">karel.srdecny@ekowatt.cz</a>.<br /> <br /> Přihl&aacute;&scaron;ku na kurz za&scaron;lete pros&iacute;m na e-mail: <a href="mailto:jitka.klinkerova@ekowatt.cz">jitka.klinkerova@ekowatt.cz</a><br /> Do přihl&aacute;&scaron;ky uveďte va&scaron;e jm&eacute;no a n&aacute;zev zař&iacute;zen&iacute;, za kter&eacute; se kurzu &uacute;častn&iacute;te.<br /> Informace a dotazy: Jitka Klinkerov&aacute;, EkoWATT, tel. 266710247<br /> <br /> Kurz je souč&aacute;st&iacute; projektu &bdquo;Snižov&aacute;n&iacute; spotřeby energie v objektech soci&aacute;ln&iacute;ch služeb&ldquo;. Projekt byl podpořen Ministerstvem životn&iacute;ho prostřed&iacute;, projekt nemus&iacute; vyjadřovat stanoviska MŽP.</p> Wed, 11 Oct 2017 14:32:00 +0200 urn:uuid:e44568bb-7090-4c55-b048-3e7a65d297b6 Normalní člen http://www.krasec.cz/articles/2017/10/11/kurz-energetik-v-soci%C3%81ln%C3%8Dch-slu%C5%BDb%C3%81ch Fenomén jménem Zero Waste <p style="text-align: justify;"><img src="http://www.rosacb.cz/wp-content/uploads/2017/09/baner-seminar-zw-1.png" alt="Pozv&aacute;nka na semin&aacute;ř" width="150" vspace="2" hspace="2" height="91" align="left" />Vrt&aacute; v&aacute;m&nbsp;hlavou, jak to udělat, abyste sn&iacute;žili svoji produkci odpadu na minimum? Nebo jste už o hnut&iacute; Zero Waste sly&scaron;eli, ale zat&iacute;m jste se neodhodlali se zapojit? Rosa na toto t&eacute;ma poř&aacute;d&aacute; ve čtvrtek 19. ř&iacute;jna od 14 do 18.30 hodin semin&aacute;ř. Ať už jste podnikatel, matka na mateřsk&eacute; nebo starosta, na semin&aacute;ři usly&scaron;&iacute;te spoustu užitečn&yacute;ch rad, jak rychle zmen&scaron;it množstv&iacute; odpadů, kter&eacute; se kup&iacute; nejen na na&scaron;ich skl&aacute;dk&aacute;ch. Tě&scaron;it se můžete na zakladatele pražsk&eacute; organizace <a href="http://bezobalu.org/">Bezobalu</a>&nbsp;Petra Hanzela, odborn&iacute;ka na problematiku odpadů Milana Havla z organizace <a href="http://arnika.org/ing-milan-havel">Arnika</a> nebo&nbsp;Petru Chuchravou a Martina Dokoupila z firmy <a href="https://eshop.tierraverde.cz/">Tierra Verde</a>, kter&aacute; sofistikovan&yacute;m způsobem recykluje obaly, v&nbsp;nichž dov&aacute;ž&iacute; suroviny na v&yacute;robu vlastn&iacute; ekodrogerie.</p><p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Semin&aacute;ř se kon&aacute; ve čtvrtek 19. ř&iacute;jna od 14 do 18.30 hodin v předn&aacute;&scaron;kov&eacute; m&iacute;stnosti Jihočesk&eacute;ho kraje v Česk&yacute;ch Budějovic&iacute;ch. &Uacute;čast na semin&aacute;ři je zdarma. Semin&aacute;ř se kon&aacute; d&iacute;ky podpoře města Česk&eacute; Budějovice a JIhočesk&eacute;ho kraje. V&iacute;ce informace na str&aacute;nk&aacute;ch <a href="http://www.rosacb.cz/akce/fenomen-jmenem-zero-waste/">Rosy</a>.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Vrt&aacute; v&aacute;m&nbsp;hlavou, jak to udělat, abyste sn&iacute;žili svoji produkci odpadu na minimum? Nebo jste už o hnut&iacute; Zero Waste sly&scaron;eli, ale zat&iacute;m jste se neodhodlali se zapojit? Rosa na toto t&eacute;ma poř&aacute;d&aacute; ve čtvrtek 19. ř&iacute;jna od 14 do 18.30 hodin semin&aacute;ř. Ať už jste podnikatel, matka na mateřsk&eacute; nebo starosta, na semin&aacute;ři usly&scaron;&iacute;te spoustu užitečn&yacute;ch rad, jak rychle zmen&scaron;it množstv&iacute; odpadů, kter&eacute; se kup&iacute; nejen na na&scaron;ich skl&aacute;dk&aacute;ch. Tě&scaron;it se můžete na zakladatele pražsk&eacute; organizace <a href="http://bezobalu.org/">Bezobalu</a>&nbsp;Petra Hanzela, odborn&iacute;ka na problematiku odpadů Milana Havla z organizace <a href="http://arnika.org/ing-milan-havel">Arnika</a> nebo&nbsp;Petru Chuchravou a Martina Dokoupila z firmy <a href="https://eshop.tierraverde.cz/">Tierra Verde</a>, kter&aacute; sofistikovan&yacute;m způsobem recykluje obaly, v&nbsp;nichž dov&aacute;ž&iacute; suroviny na v&yacute;robu vlastn&iacute; ekodrogerie. Semin&aacute;ř se kon&aacute; ve čtvrtek 19. ř&iacute;jna od 14 do 18.30 hodin v předn&aacute;&scaron;kov&eacute; m&iacute;stnosti Jihočesk&eacute;ho kraje v Česk&yacute;ch Budějovic&iacute;ch. &Uacute;čast na semin&aacute;ři je zdarma. Semin&aacute;ř se kon&aacute; d&iacute;ky podpoře města Česk&eacute; Budějovice a JIhočesk&eacute;ho kraje. V&iacute;ce informace na str&aacute;nk&aacute;ch <a href="http://www.rosacb.cz/akce/fenomen-jmenem-zero-waste/">Rosy</a>.</p> Fri, 06 Oct 2017 10:15:00 +0200 urn:uuid:afdee7db-8fb6-4d49-9d59-aae89bd22e31 Normalní člen http://www.krasec.cz/articles/2017/10/06/fenom%C3%A9n-jm%C3%A9nem-zero-waste Rosa obalu bez weste zero Den fantazie - tvorba draků <p style="text-align: justify;">Vyrobte si draka a proleťte se Zeměr&aacute;jem. V sobotu 30. z&aacute;ř&iacute; proběhne v Z&aacute;žitkov&eacute;m parku Zeměr&aacute;j akce zaměřen&aacute; na inspirativn&iacute; tvořen&iacute;. Můžete tvořit vlastn&iacute; uměleck&aacute; d&iacute;la z různ&yacute;ch př&iacute;rodn&iacute;ch materi&aacute;lů, v historick&eacute; vesnici si vyzkou&scaron;et star&aacute; řemesla, vyrobit n&aacute;dobu na hrnč&iacute;řsk&eacute;m kruhu, kouzeln&yacute; amulet nebo utkat ozdobn&yacute; n&aacute;ramek. Sv&yacute;m v&yacute;robkem pak můžete udělat radost někomu z va&scaron;ich bl&iacute;zk&yacute;ch nebo j&iacute;m obdarovat strom splněn&yacute;ch př&aacute;n&iacute; v př&iacute;rodn&iacute; svatyni Zeměr&aacute;je. Kromě toho budete m&iacute;t možnost si vytvořit origin&aacute;ln&iacute;ho pap&iacute;rov&eacute;ho draka a nechat ho vzl&eacute;tnout k obloze. V&iacute;ce na <a href="http://www.zemeraj.cz" target="_blank">www.zemeraj.cz</a>.</p> Tue, 26 Sep 2017 12:00:00 +0200 urn:uuid:0496f46f-df01-46c8-9d9a-fb45440b7e4b Normalní člen http://www.krasec.cz/articles/2017/09/25/den-fantazie-tvorba-drak%C5%AF Špalíci proti špalíkům <p style="text-align: justify;">Ve čtvrtek 28. z&aacute;ř&iacute; proběhne v Z&aacute;žitkov&eacute;m parku Zeměr&aacute;j akce s podtitulem &quot;Kdo si hraje nezlob&iacute;&quot;. Co je to &scaron;pal&iacute;kovan&aacute;? Kterak se hraje cvrnkan&aacute;? Ani na&scaron;i d&aacute;vn&iacute; předkov&eacute; st&aacute;le jen nepracovali, ale tr&aacute;vili vz&aacute;cn&eacute; voln&eacute; chv&iacute;le různorodou z&aacute;bavou. Přijďte si vyzkou&scaron;et někter&eacute; prastar&eacute; hry a zjistit, jak se hraje &scaron;pal&iacute;kovan&aacute;, kroužkovan&aacute; či hr&aacute;&scaron;kov&aacute; hra, připomenout si obl&iacute;benou kuličkovou cvrnkanou nebo si třeba zastř&iacute;let z luku. V&iacute;ce na <a href="http://www.zemeraj.cz" target="_blank">www.zemeraj.cz</a>.</p> Mon, 25 Sep 2017 13:00:00 +0200 urn:uuid:829cd71c-f171-41f7-899f-49bcf178cdbc Normalní člen http://www.krasec.cz/articles/2017/09/25/%C5%A0pal%C3%ADci-proti-%C5%A1pal%C3%ADk%C5%AFm Slavíme 10 let - výstava putuje do Týna nad Vltavou <p style="text-align: justify;"><img src="/files/Krasec_Slav&iacute;me_10_let.jpg" align="left" width="110" vspace="2" hspace="2" height="155" alt="" />V&yacute;stava k 10. v&yacute;roč&iacute; Krajsk&eacute; s&iacute;tě environment&aacute;ln&iacute; s&iacute;tě Krasec, z. s. se stěhuje na dva t&yacute;dny do T&yacute;na nad Vltavou. Nav&scaron;t&iacute;vit ji můžete v m&iacute;stn&iacute; Sokolovně od 19. 9. do 2. 10. 2017.</p> Wed, 20 Sep 2017 11:37:00 +0200 urn:uuid:d9f9412e-dd86-45fa-8a77-51bb22349e81 Normalní člen http://www.krasec.cz/articles/2017/09/20/slav%C3%ADme-10-let-v%C3%BDstava-putuje-do-t%C3%BDna-nad-vltavou