Krasec http://www.krasec.cz/ en-us 40 Přírodovědné vycházky s Callou v roce 2017 <p style="text-align: justify;"><img src="/files/Slavik_modracek.jpg" width="150" hspace="2" height="127" vspace="2" align="left" alt="" />V dubnu opět startuje cyklus př&iacute;rodovědn&yacute;ch vych&aacute;zek s&nbsp;Callou. Za posledn&iacute;ch devět let si tyto v&yacute;pravy do př&iacute;rody z&iacute;skaly &scaron;irok&yacute; okruh př&iacute;znivců, o čemž svědč&iacute; i loňsk&aacute; &uacute;čast. Do př&iacute;rody se s&nbsp;n&aacute;mi vloni vydalo celkem 365 &uacute;častn&iacute;ků na sedm př&iacute;rodovědn&yacute;ch vych&aacute;zek. Tentokr&aacute;t zač&iacute;n&aacute;me tradičn&iacute;m kroužkov&aacute;n&iacute;m. Př&iacute;rodovědn&aacute; vych&aacute;zka &bdquo;Za slav&iacute;kem modr&aacute;čkem na tankodrom&ldquo; proběhne v sobotu 8. dubna. Sraz &uacute;častn&iacute;ků bude v 9 hodin na zast&aacute;vce českobudějovick&eacute; MHD M&aacute;j - Milady Hor&aacute;kov&eacute;. I letos bude z&aacute;jemcům k&nbsp;dispozici speci&aacute;ln&iacute; webov&aacute; str&aacute;nka. Kromě pozv&aacute;nek a informac&iacute; o v&scaron;ech dosud proběhl&yacute;ch př&iacute;rodovědn&yacute;ch vych&aacute;zk&aacute;ch obsahuje i rozs&aacute;hlou fotogalerii. Najdete ji na&nbsp;<font color="#0000ff"><u><a href="http://www.calla.cz/index.php?path=o_prirody&amp;php=vychazky.php">http://www.calla.cz/index.php?path=o_prirody&amp;php=vychazky.php</a></u></font>.</p><p style="text-align: justify;">&bdquo;Ačkoli to samozřejmě nelze sl&iacute;bit, snahou ornitologa Petra Vesel&eacute;ho, kter&yacute; prvn&iacute; vych&aacute;zku povede, bude odchyt a okroužkov&aacute;n&iacute; slav&iacute;ka modr&aacute;čka, kter&yacute; je ikonick&yacute;m druhem budějovick&eacute;ho tankodromu. Ale ani kdyby se to nepodařilo, určitě nebudou z&aacute;jemci o př&iacute;rodu odch&aacute;zet zklaman&iacute;.&quot; ř&iacute;k&aacute; koordin&aacute;tor př&iacute;rodovědn&yacute;ch vych&aacute;zek Jiř&iacute; Řehounek z Cally a dod&aacute;v&aacute;: &quot;M&aacute;me radost, že si vych&aacute;zky na&scaron;ly početn&eacute; publikum. I v leto&scaron;n&iacute;m roce se pokus&iacute;me nab&iacute;dnout několik zaj&iacute;mav&yacute;ch lokalit a uk&aacute;zat z&aacute;jemcům o př&iacute;rodu, že v na&scaron;em městě existuje mnoho př&iacute;rodn&iacute;ch pokladů, kter&eacute; stoj&iacute; za to objevovat.</p> Thu, 23 Mar 2017 20:28:00 +0100 urn:uuid:c602820a-aa1f-4547-b5ff-af6e508a5edd Normalní člen http://www.krasec.cz/articles/2017/03/23/p%C5%99%C3%ADrodov%C4%9Bdn%C3%A9-vych%C3%A1zky-s-callou-v-roce-2017 tankodrom ptáci kroužkování vycházka Zelená středa &quot;Chceme motýly v Českých Budějovicích&quot; <p style="text-align: justify;"><img src="/files/DSCN8725.jpg" width="150" height="130" vspace="2" hspace="2" align="left" alt="" />Srdečně zveme v&scaron;echny z&aacute;jemce na březnovou besedu z cyklu Zelen&eacute; středy, kter&aacute; se kon&aacute; 15. března od 18:15 hodin v českobudějovick&eacute; galerii Měs&iacute;c ve dne. Jmenuje se &quot;Chceme mot&yacute;ly v Česk&yacute;ch Budějovic&iacute;ch&quot; a bude o budějovick&yacute;ch mot&yacute;lech, jejich ochraně, mot&yacute;l&iacute;m zahradničen&iacute; nebo květnat&yacute;ch p&aacute;sech ve Stromovce. O mot&yacute;lech (ale i rostlin&aacute;ch) přijdou pov&iacute;dat entomolog Zdeněk Hanč (AOPK ČR), ochr&aacute;nce mot&yacute;lů Martin Němec (Spolek pro živou krajinu) a botanička Lenka &Scaron;ebel&iacute;kov&aacute; (PřF JU). Přijďte se před jarn&iacute; sez&oacute;nou inspirovat. Pom&aacute;hat mot&yacute;lům můžete i na svoj&iacute; zahradě a nen&iacute; to vůbec složit&eacute;.</p> Thu, 09 Mar 2017 17:41:00 +0100 urn:uuid:7b36c398-a069-4634-96dc-f044472af63a Normalní člen http://www.krasec.cz/articles/2017/03/09/zelen%C3%A1-st%C5%99eda-chceme-mot%C3%BDly-v-%C4%8Cesk%C3%BDch-bud%C4%9Bjovic%C3%ADch rostliny motýli beseda Příroda ve městě <p style="text-align: justify;"><img src="/files/Belopasek.jpg" width="150" vspace="2" hspace="2" height="128" align="left" alt="" />V posledn&iacute; době i u n&aacute;s s&iacute;l&iacute; trend využ&iacute;v&aacute;n&iacute; městsk&eacute;ho prostřed&iacute; pro ochranu př&iacute;rody. Jako inspiraci pro z&aacute;jemce, kteř&iacute; by chtěli pro městskou př&iacute;rodu něco udělat, připravila Calla novou webovou str&aacute;nku Př&iacute;roda ve městě (<a href="http://www.calla.cz/prirodavemeste" target="_blank">www.calla.cz/prirodavemeste</a>). Nov&yacute; web představuje prostřednictv&iacute;m kr&aacute;tk&yacute;ch textů a fotografi&iacute; př&iacute;klady dobr&eacute; praxe z ČR i ze zahranič&iacute;. Městsk&eacute; př&iacute;rodě se bude věnovat tak&eacute; březnov&aacute; beseda z cyklu Zelen&eacute; středy, kter&aacute; se pod n&aacute;zvem &quot;Chceme mot&yacute;ly v Česk&yacute;ch Budějovic&iacute;ch&quot; uskutečn&iacute; 15. března.</p><p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Webov&aacute; str&aacute;nka př&iacute;roda ve městě se věnuje v hlavn&iacute;ch rubrik&aacute;ch čtyřem hlavn&iacute;m t&eacute;matům - p&eacute;či o tr&aacute;vn&iacute;ky, vodn&iacute;m ploch&aacute;m, ochraně dřevin a podpoře běžn&yacute;ch i ohrožen&yacute;ch druhů živočichů. V rubrice Ke stažen&iacute;, kterou hodl&aacute;me nad&aacute;le roz&scaron;iřovat, jsou zat&iacute;m k dispozici prezentace ze semin&aacute;ře &quot;Př&iacute;rodě bl&iacute;zk&aacute; p&eacute;če o městskou zeleň&quot;, kter&yacute; Calla uspoř&aacute;dala vloni v květnu ve spolupr&aacute;ci s Biologick&yacute;m centrem AV ČR a Př&iacute;rodovědeckou fakultou JU.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Na Zelenou středu &quot;Chceme mot&yacute;ly v Česk&yacute;ch Budějovic&iacute;ch&quot; se mohou z&aacute;jemci o městskou př&iacute;rodu tě&scaron;it 15. března. O budějovick&yacute;ch mot&yacute;lech, možnostech jejich ochrany ve městech, &quot;mot&yacute;l&iacute;m zahradničen&iacute;&quot; a květnat&yacute;ch p&aacute;sech přijdou pov&iacute;dat Zdeněk Hanč z AOPK ČR, Martin Němec ze Spolku pro živou krajinu a Lenka &Scaron;ebel&iacute;kov&aacute; z PřF JU. Dozv&iacute;te se tak&eacute; podrobnosti o &uacute;spě&scaron;n&eacute;m projektu na ochranu mot&yacute;lů, podle něhož z&iacute;skala tato Zelen&aacute; i středa svůj n&aacute;zev.</p> Thu, 16 Feb 2017 16:41:00 +0100 urn:uuid:2196bd34-e177-463c-b888-cecb9a46ad29 Normalní člen http://www.krasec.cz/articles/2017/02/16/p%C5%99%C3%ADroda-ve-m%C4%9Bst%C4%9B Calla motýli město příroda Zelená středa &quot;Co také teče našimi řekami?&quot; <p style="text-align: justify;">V cyklu besed Zelen&eacute; středy si budete moci poslechnout předn&aacute;&scaron;ku doc. Tom&aacute;&scaron;e Rand&aacute;ka z Fakulty ryb&aacute;řstv&iacute; a ochrany vod ve Vodňanech pod n&aacute;zvem &quot;Co tak&eacute; teče na&scaron;imi řekami?&quot;. Pov&iacute;dat si budeme o l&eacute;c&iacute;ch, hormonech, ale tak&eacute; drog&aacute;ch, jejichž zbytky lze měřit ve vodn&iacute;ch toc&iacute;ch a jak&eacute; maj&iacute; vlivy na vodn&iacute; organismy. Třebas i o tom, zda se ryby z řek daj&iacute; j&iacute;st bez obav. Uskutečn&iacute; se ve středu 15. &uacute;nora 2017 od 18:15 hodin v galerii Měs&iacute;c ve dne, Nov&aacute; ul. 3, Česk&eacute; Budějovice.</p> Sun, 05 Feb 2017 00:00:00 +0100 urn:uuid:18002ab5-08a4-4c82-9fe4-af13020d6a63 Normalní člen http://www.krasec.cz/articles/2017/01/30/zelen%C3%A1-st%C5%99eda-co-tak%C3%A9-te%C4%8De-na%C5%A1imi-%C5%99ekami Zelená středa &quot;Biodiverzita celého světa&quot; <p style="text-align: justify;">Ve středu 18. ledna startuje cyklus Zelen&eacute; středy, kter&yacute; pro leto&scaron;n&iacute; rok nahrad&iacute; již zaveden&eacute; Zelen&eacute; čtvrtky. Prvn&iacute; beseda cyklu ponese n&aacute;zev &quot;Biodiverzita cel&eacute;ho světa&quot;. Dozv&iacute;te se mimo jin&eacute;, kolik je na světě druhů, jak se to vlastně poč&iacute;t&aacute; nebo zda nast&aacute;v&aacute; dal&scaron;&iacute; vlna velk&eacute;ho vym&iacute;r&aacute;n&iacute;. Beseda zač&iacute;n&aacute; v 18:15 v českobudějovick&eacute; galerii Měs&iacute;c ve dne.</p> Thu, 12 Jan 2017 23:01:00 +0100 urn:uuid:8fc75f29-10f5-4b78-92a0-39b8f7b738e9 Normalní člen http://www.krasec.cz/articles/2017/01/12/zelen%C3%A1-st%C5%99eda-biodiverzita-cel%C3%A9ho-sv%C4%9Bta biodiverzita beseda Dvoudenní setkání členů Krasec <p style="text-align: justify;">21. a 22. listopadu 2016 se uskutečnilo dvoudenn&iacute; setk&aacute;n&iacute; členů Krasce. 17 &uacute;častn&iacute;ků se ve Vodňanech na středisku MEVPIS se&scaron;lo na společn&eacute; debatě o dal&scaron;&iacute;m rozvoji Krajsk&eacute; s&iacute;ti environment&aacute;ln&iacute;ch center. V r&aacute;mci programu pak členov&eacute; vyslechli poutavou předn&aacute;&scaron;ku doc. Rand&aacute;ka z Fakulty ryb&aacute;řstv&iacute; a ochrany vod JU na t&eacute;ma toxikologick&eacute; studie zaměřen&eacute; na hodnocen&iacute; vlivu farmak na modelov&eacute; organismy. Členov&eacute; d&aacute;le měli možnost nav&scaron;&iacute;tvit jeseteř&iacute; l&iacute;heň či ryb&aacute;řsk&eacute; muzeum a akv&aacute;ria Středn&iacute; ryb&aacute;řsk&eacute; &scaron;koly ve Vodňanech. Dvoudenn&iacute; setk&aacute;n&iacute; se uskutečnilo d&iacute;ky finančn&iacute; podpoře Jihočesk&eacute;ho kraje.</p> Sun, 27 Nov 2016 20:35:00 +0100 urn:uuid:54a243d9-7d2d-4183-8685-b7e617154e8a Normalní člen http://www.krasec.cz/articles/2016/11/27/dvoudenn%C3%AD-setk%C3%A1n%C3%AD-%C4%8Dlen%C5%AF-krasec setkání KRASEC členové Podmořské louky <p style="text-align: justify;">V půlce z&aacute;ř&iacute; se uskutečnila beseda na t&eacute;ma &bdquo;Podmořsk&eacute; louky&ldquo; pro rodiny, kter&eacute; vyučuj&iacute; sv&eacute; děti doma. Pot&aacute;pěčka Mgr.et Mgr. Martina Kar&aacute;skov&aacute; poutavě vypr&aacute;věla o unik&aacute;tn&iacute;ch mořsk&yacute;ch habitatech, kter&eacute; stejně jako kor&aacute;lov&eacute; &uacute;tesy jsou v ohrožen&iacute; a jsou domovem jedinečn&yacute;ch druhů rostlin a živočichů. Děti a rodiče se sezn&aacute;mili s mořskou želvou, pokl&aacute;bosili s mořsk&yacute;m kon&iacute;kem a zahr&aacute;li si na schov&aacute;vanou s kambalou.</p> Fri, 25 Nov 2016 12:50:00 +0100 urn:uuid:43daa8b4-42e9-4566-8dc8-a8569f098fa8 Normalní člen http://www.krasec.cz/articles/2016/11/25/podmo%C5%99sk%C3%A9-louky beseda voda moře Beseda o ptácích zemědělské krajiny <p style="text-align: justify;"><img src="/files/P1010113.jpg" alt="" hspace="2" height="112" align="left" width="150" vspace="2" />Ve středu 23. listopadu poř&aacute;d&aacute; Calla předn&aacute;&scaron;ku a besedu &quot;Pt&aacute;ci zemědělsk&eacute; krajiny&quot; s V&aacute;clavem Z&aacute;mečn&iacute;kem z Česk&eacute; společnosti ornitologick&eacute;. Tři dř&iacute;ve běžn&eacute; ptač&iacute; druhy vypr&aacute;věj&iacute; př&iacute;běh o tom, jak se na&scaron;e zemědělsk&aacute; krajina v posledn&iacute;ch desetilet&iacute;ch změnila a proč pr&aacute;vě pt&aacute;ci v&aacute;zan&iacute; na toto prostřed&iacute; miz&iacute; z na&scaron;&iacute; př&iacute;rody nejv&iacute;ce, Beseda je posledn&iacute; leto&scaron;n&iacute; akc&iacute; z cyklu Zelen&eacute; čtvrtky a zač&iacute;n&aacute; v 18:15 v českobudějovick&eacute; galerii Měs&iacute;c ve dne. Z důvodu term&iacute;nov&yacute;ch koliz&iacute; v galerii se v&scaron;ak Zelen&yacute; čtvrtek kon&aacute; mimoř&aacute;dně ve STŘEDU.</p><p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Chcete-li se o pt&aacute;c&iacute;ch zemědělsk&eacute; krajiny dozvědět v&iacute;ce, pod&iacute;vejte se na web Česk&eacute; společnosti ornitologick&eacute;: <a href="http://cso.cz/index.php?a=cat.124" target="_blank">cso.cz/index.php?a=cat.124</a>.</p> Sun, 20 Nov 2016 18:03:00 +0100 urn:uuid:7fac4072-d548-481d-be78-3b123b268350 Normalní člen http://www.krasec.cz/articles/2016/11/20/beseda-o-pt%C3%A1c%C3%ADch-zem%C4%9Bd%C4%9Blsk%C3%A9-krajiny zemědělství krajina ornitologie ptáci Hlasujte pro nás - Spolu jim to natřeme! <p style="text-align: justify;">Pros&iacute;me o V&aacute;s o V&aacute;&scaron; hlas. Abychom mohli i v budoucnu pečovat o hendikepovan&aacute; zv&iacute;řata a nab&iacute;zet sv&eacute; ekov&yacute;chovn&eacute; programy se zv&iacute;řaty z divok&eacute; př&iacute;rody, potřebujeme zrenovovat střechy v na&scaron;&iacute; stanici dř&iacute;ve, než se n&aacute;m rozpadnou nad hlavou. Proto, chcete-li n&aacute;m pomoci, podpořte n&aacute;s v hlasov&aacute;n&iacute; na <a href="http://www.csobpomaharegionum.cz/divoka-karta#jihocesky" target="_blank">www.csobpomaharegionum.cz/divoka-karta#jihocesky</a>. V jarn&iacute;m kole kampaně jsme uspěli a z&iacute;skali jsme dary na opravy několika m&iacute;stnost&iacute;, bylo by skvěl&eacute;, kdybychom uspěli i nyn&iacute;. Děkujeme za podporu a za dal&scaron;&iacute; &scaron;&iacute;řen&iacute; informac&iacute; o kampani! Potřebujeme z&iacute;skat co nejv&iacute;ce hlasů. A komu že to natřeme? No přece zv&iacute;řatům v z&aacute;chrann&eacute; stanici, dětem na př&iacute;městsk&yacute;ch t&aacute;borech, dobrovoln&iacute;kům, klientk&aacute;m chr&aacute;něn&eacute;ho bydlen&iacute;, kter&eacute; n&aacute;m chod&iacute; pom&aacute;hat s krmen&iacute;m, nebo pracovn&iacute;kům z&aacute;chrann&eacute; stanice. A co že jim natřeme? No přece plechov&eacute; střechy objektů. A nen&iacute; jich m&aacute;lo, spoč&iacute;tali jsme to na 925 metrů čtverečn&iacute;ch. Pomůžete n&aacute;m? Budeme na to potřebovat opravdu hodně barvy... D&iacute;ky, t&yacute;m z&aacute;chrann&eacute; stanice pro hendikepovan&eacute; živočichy v Třeboni.</p> Tue, 15 Nov 2016 20:32:00 +0100 urn:uuid:1f5f6766-4328-49ac-8488-f1140f18869b Normalní člen http://www.krasec.cz/articles/2016/11/15/hlasujte-pro-n%C3%A1s-spolu-jim-to-nat%C5%99eme Martinský lampionový průvod <p style="text-align: justify;">CEV Podskal&iacute; srdečně zve v&scaron;echny děti a rodiče ze Strakonicka na tradičn&iacute; Martinsk&yacute; lampionov&yacute; průvod, kter&yacute; se uskutečn&iacute; v ponděl&iacute; 14. listopadu. Sejdeme se v 17:00 v CEV Podskal&iacute; a s lampiony půjdeme přes Podskal&iacute; a Palack&eacute;ho n&aacute;měst&iacute; do DDM Na Ohradě, kde na děti ček&aacute; poh&aacute;dka a sladk&eacute; překvapen&iacute;.</p> Wed, 09 Nov 2016 12:47:00 +0100 urn:uuid:1f4d7109-c046-4007-a1e0-564f5bb149b6 Normalní člen http://www.krasec.cz/articles/2016/11/09/martinsk%C3%BD-lampionov%C3%BD-pr%C5%AFvod průvod Strakonice