Krasec http://www.krasec.cz/ en-us 40 Víkend otevřených zahrad 10. - 11. 6. 2017 <p style="text-align: justify;"><img src="/files/green_pantone_384.jpg" alt="" hspace="2" height="57" align="left" width="150" vspace="2" />Na leto&scaron;n&iacute; ročn&iacute;k V&iacute;kendu otevřen&yacute;ch zahrad jsme pro v&aacute;s připravili nečekanou lahůdku. Společně se spr&aacute;vcem městsk&eacute; zeleně a zahradn&iacute;m architektem Ing. Jaroslavem &Scaron;&iacute;mou se vyprav&iacute;me na vych&aacute;zku zelen&iacute; T&yacute;n nad Vltavou, dozv&iacute;me se, co v&scaron;echno p&eacute;če o zeleň obn&aacute;&scaron;&iacute;, jak&eacute; radosti i starosti jsou s n&iacute; spojen&eacute;, a jak&eacute; v&yacute;znamn&eacute; prvky zeleně v T&yacute;ně m&aacute;me. Setk&aacute;me se v 10:00 u MDK Sokolovna, projdeme n&aacute;měst&iacute;, parky na n&aacute;břež&iacute;, Vinařick&eacute;ho n&aacute;měst&iacute; a zakonč&iacute;me ve zbrusu nově upraven&yacute;ch Bedřichov&yacute;ch sadech. Chcete vědět, jak se město o zeleň star&aacute; a m&aacute;te jin&eacute; ot&aacute;zky k tomuto t&eacute;matu? Pak se připojte k př&iacute;jemn&eacute; dopoledn&iacute; vych&aacute;zce. (zdarma)</p><p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">V sobotu odpoledne ve 14:00 n&aacute;s ček&aacute; hrav&aacute; prohl&iacute;dka Př&iacute;rodovědn&eacute;ho muzea Semenec spojen&aacute; s vesel&yacute;mi aktivitami pro v&scaron;echny, kdo maj&iacute; r&aacute;di př&iacute;rodu a chtěj&iacute; si v n&iacute; zaskotačit. (v r&aacute;mci běžn&eacute;ho vstupn&eacute;ho do muzea)<br /> <br /> V neděli ve 14:00 ček&aacute;me na Semenci v&scaron;echny, kdo si chtěj&iacute; vytvořit vlastn&iacute; bosonoh&eacute; sand&aacute;ly. (poplatek 400 Kč na materi&aacute;l)<br /> <br /> V&iacute;kend otevřen&yacute;ch zahrad podporuje Jadern&aacute; elektr&aacute;rna Temel&iacute;n a město T&yacute;n nad Vltavou v r&aacute;mci projektu Vltavot&yacute;nsk&yacute; oranžov&yacute; rok, akce je finančně podpořena Jihočesk&yacute;m krajem v r&aacute;mci s&iacute;tě Krasec.<br /> <br /> V&iacute;ce informac&iacute; na <a href="http://www.muzeumsemenec.cz" target="_blank">www.muzeumsemenec.cz</a>, <a href="http://www.vikendotevrenychzahrad.cz" target="_blank">www.vikendotevrenychzahrad.cz</a></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">V&Iacute;KEND OTEVŘEN&Yacute;CH ZAHRAD 10. &ndash; 11. 6. 2017&nbsp;&nbsp; <br /> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Program sobota 10. 6.<br /> <br /> 10:00 Za zelen&iacute; do města - komentovan&aacute; prohl&iacute;dka parky a zelen&iacute; T&yacute;na nad Vltavou sraz v 10:00 u MDK Sokolovna<br /> <br /> 14:00 Semencem hravě - komentovan&aacute; prohl&iacute;dka Př&iacute;rodovědn&yacute;m muzeem Semenec<br /> <br /> Program neděle 11. 6. <br /> <br /> 14:00 Botky samochodky - Workshop v&yacute;roby bosonoh&yacute;ch sand&aacute;lů</p> Thu, 01 Jun 2017 11:27:00 +0200 urn:uuid:3ad83416-21e2-47a9-ba4b-d6aff0d1d2ed admin@krasec.cz (Správce) http://www.krasec.cz/articles/2017/06/01/v%C3%ADkend-otev%C5%99en%C3%BDch-zahrad-10-11-6-2017 Červnové přírodovědné vycházky s Callou <p style="text-align: justify;"><img src="/files/prstnatec.jpg" hspace="2" height="150" align="left" width="113" vspace="2" alt="" />V červnu poř&aacute;d&aacute; Calla hned dvě př&iacute;rodovědn&eacute; vych&aacute;zky pro veřejnost. Pokud v&aacute;s zaj&iacute;m&aacute; botanika, entomologie, ornitologie či ochrana př&iacute;rody a chcete poznat zaj&iacute;mav&aacute; m&iacute;sta, jsou tyto vych&aacute;zky určen&eacute; pr&aacute;vě pro v&aacute;s. V neděli 4. června se vyd&aacute;me do okol&iacute; Křemže &quot;Za pt&aacute;ky a orchidejemi k Borsk&eacute;mu rybn&iacute;ku&quot;. Vych&aacute;zku povedou botanička Tereza Rejnkov&aacute; (Spr&aacute;va CHKO Blansk&yacute; les) a ornitolog Petr Vesel&yacute; (PřF JU). V sobotu 17. června pak zveme z&aacute;jemce o př&iacute;rodu na &quot;V&yacute;pravu do P&iacute;skovny u Žemličky&quot; nedaleko Hlubok&eacute; u Borovan s botaničkou Kl&aacute;rou Řehounkovou (PřF JU) a entomology Petrem Hesounem (Hamersk&yacute; potok o. s.) a Jiř&iacute;m Řehounkem (Calla). Podrobn&eacute; informace o obou akc&iacute;ch naleznete v připojen&yacute;ch pozv&aacute;nk&aacute;ch.</p> Sat, 20 May 2017 23:30:00 +0200 urn:uuid:6dd4a147-9f97-446e-9458-79661798c81d Normalní člen http://www.krasec.cz/articles/2017/05/20/%C4%8Cervnov%C3%A9-p%C5%99%C3%ADrodov%C4%9Bdn%C3%A9-vych%C3%A1zky-s-callou entomologie botanika ornitologie vycházky Pozvánka na konferenci projektu EDUGARD na téma Zahrada jako místo pro výuku a učení <p style="text-align: justify;">V r&aacute;mci přeshraničn&iacute;ho projektu EDUGARD se zab&yacute;v&aacute;me t&eacute;matem zahradn&iacute; pedagogiky a společně s partnery projektu jsme pro V&aacute;s připravili konferenci na t&eacute;ma Zahrada jako m&iacute;sto pro v&yacute;uku a učen&iacute;, kter&aacute; se kon&aacute; ve dnech 12.5 - 13.5.2017 v rakousk&eacute;m Tullnu.</p><p>&nbsp;</p> <p>Na programu jsou:<br /> <br /> 12.5 - exkurze do vzorov&yacute;ch instituc&iacute; zahradn&iacute; pedagogiky (předev&scaron;&iacute;m &scaron;koln&iacute; zahrady a hři&scaron;tě) a metodick&eacute; workshopy a<br /> <br /> 13.5 - předn&aacute;&scaron;ky mezin&aacute;rodn&iacute;ch expertů, pedagogick&eacute; z&aacute;žitkov&eacute; prohl&iacute;dky v are&aacute;lu Die Garten Tulln a workshop stakeholderů k př&iacute;pravě kurikula pro zahradn&iacute; pedagogiku.<br /> <br /> V př&iacute;loze naleznete pozv&aacute;nku a program, formul&aacute;ř přihl&aacute;&scaron;ky a n&iacute;že uv&aacute;d&iacute;me tipy pro noclehy v Tullnu. Je možn&aacute; &uacute;čast pouze na 1. či pouze na 2. dni programu. Za Př&iacute;rodn&iacute; zahrada z.s. je k dispozici určit&yacute; počet m&iacute;st, v prvn&iacute;m dni je o něco v&iacute;ce m&iacute;st, než ve dni druh&eacute;m dni.<br /> <br /> <br /> Přihla&scaron;ujte se, pros&iacute;m, co nejdř&iacute;ve. Nejl&eacute;pe do p&aacute;tku 5.5. <br /> <br /> &Uacute;čast na konferenci a z vět&scaron;&iacute; č&aacute;sti i občerstven&iacute; je zdarma v r&aacute;mci projektu. N&aacute;klady na cestovn&eacute; a ubytov&aacute;n&iacute; nejsou souč&aacute;st&iacute; rozpočtu projektu, ty si hrad&iacute; každ&yacute; &uacute;častn&iacute;k nebo jeho vys&iacute;laj&iacute;c&iacute; organizace sami.<br /> &nbsp;<br /> Kontakty pro dal&scaron;&iacute; informace:<br /> &nbsp;<br /> Martina Petrov&aacute; - projektov&aacute; manažerka, 721 480 183<br /> <br /> Pavl&iacute;na Hronov&aacute; - asistentka, 607 245 049<br /> <br /> Př&iacute;rodn&iacute; zahrada z.s.<br /> Kl&aacute;&scaron;tersk&aacute; 76/II<br /> 37701 Jindřichův Hradec<br /> tel: 721 480 183<br /> email: <a href="mailto:prirodnizahrada@centrum.cz">prirodnizahrada@centrum.cz</a><br /> <a href="http://www.prirodnizahrada.eu" target="_blank">www.prirodnizahrada.eu</a><br /> <a href="http://www.prirodnizahrada.com" target="_blank">www.prirodnizahrada.com</a></p> Wed, 10 May 2017 14:33:15 +0200 urn:uuid:0c6f4e54-5859-4614-98c1-5891f61132e5 admin@krasec.cz (Správce) http://www.krasec.cz/articles/2017/05/10/pozv%C3%A1nka-na-konferenci-projektu-edugard-na-t%C3%A9ma-zahrada-jako-m%C3%ADsto-pro-v%C3%BDuku-a-u%C4%8Den%C3%AD Ekologická olympiáda již má své vítěze <p style="text-align: justify;"><img src="/files/DSCN6284.JPG" align="left" width="151" vspace="2" hspace="2" height="113" alt="" />Ekologick&aacute; olympi&aacute;da je soutěž kolektivů středo&scaron;kolsk&eacute; ml&aacute;deže (odd&iacute;lů, tř&iacute;d, skupin ap.) nejen ve znalostech živ&eacute; a neživ&eacute; př&iacute;rody, ale hlavně ve znalostech o vztaz&iacute;ch v n&iacute; panuj&iacute;c&iacute;ch. Leto&scaron;n&iacute; krajsk&eacute; kolo trvalo od čtvrtka 20.4.2017 do soboty 22.4.2017. Vlastn&iacute;&nbsp; soutěž začala testem. Pot&eacute; prob&iacute;hala ter&eacute;nn&iacute; č&aacute;st, kdy jednotliv&aacute; družstva odch&aacute;zela na stanovi&scaron;tě. Celkem je čekalo devět stanovi&scaron;ť &ndash; savci, pt&aacute;ci, obojživeln&iacute;ci a plazi, ryby, vodn&iacute; bezobratl&iacute;, suchozem&scaron;t&iacute; bezobratl&iacute;, botanika, ochrana př&iacute;rody a pozn&aacute;vačka rostlin. V pozdn&iacute;m odpoledni do&scaron;la řada na obhajobu dom&aacute;c&iacute;ch &uacute;kolů. V leto&scaron;n&iacute;m roce byl dom&aacute;c&iacute; &uacute;kol na t&eacute;ma &bdquo;Biokoridory a biobari&eacute;ry&ldquo;.</p><p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Pro jihočesk&eacute; krajsk&eacute; kolo byl proveden n&aacute;sleduj&iacute;c&iacute; v&yacute;běr &uacute;kolů:<br /> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">1. Biokoridory v okol&iacute; &scaron;koly &ndash; studenti v okol&iacute; svoj&iacute; &scaron;koly zmapuj&iacute; biokoridory pro vybran&eacute; druhy živočichů a zakresl&iacute; je do mapy</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">2. Biokoridor jako biobari&eacute;ra &ndash; studenti najdou v okol&iacute; &scaron;koly biokoridor pro migraci někter&yacute;ch organismů, kter&yacute; může b&yacute;t současně biobari&eacute;rou pro jin&eacute; organismy</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">3. Odstraněn&iacute; biobari&eacute;r &ndash; studenti navrhnou variantn&iacute; ře&scaron;en&iacute; odstraněn&iacute; biobari&eacute;r pro vybran&eacute; organismy v okol&iacute; &scaron;koly</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">4. Studenti zjist&iacute;, jak je využ&iacute;v&aacute;n nějak&yacute; bl&iacute;zk&yacute; přechod (reps. podchod) překon&aacute;vaj&iacute;c&iacute; bari&eacute;ru typu silnice (např. propustek, tunel, most&hellip;), podle stop a dal&scaron;&iacute;ch pobytov&yacute;ch znamen&iacute; zjist&iacute;, kteř&iacute; živočichov&eacute; ho využ&iacute;vaj&iacute;&hellip;</p> <p style="text-align: justify;"><br /> Zv&iacute;tězilo družstvo A Gymn&aacute;zia J&iacute;rovcova Česk&eacute; Budějovice, na druh&eacute;m m&iacute;stě se um&iacute;stilo družstvo B Gymn&aacute;zia J&iacute;rovcova Česk&eacute; Budějovice a na třet&iacute; př&iacute;čce skončilo družstvo Gymn&aacute;zia Jana Valeri&aacute;na Jirs&iacute;ka Česk&eacute; Budějovice.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img src="/files/DSCN6284.JPG" alt="" align="middle" width="400" vspace="2" hspace="2" height="300" /></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;<img src="/files/DSCN6308.JPG" align="middle" width="400" vspace="2" hspace="2" height="300" alt="" /></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img src="/files/DSCN6587.JPG" align="middle" width="400" vspace="2" hspace="2" height="300" alt="" /></p> Sun, 07 May 2017 12:05:00 +0200 urn:uuid:56f29bf3-939d-47e6-8794-6727c02e93e5 admin@krasec.cz (Správce) http://www.krasec.cz/articles/2017/05/07/ekologick%C3%A1-olympi%C3%A1da-ji%C5%BE-m%C3%A1-sv%C3%A9-v%C3%ADt%C4%9Bze olympiáda ekologická Zveme Vás na exkurzi na farmu &quot;NA VLNĚ&quot; <p><span class="_4n-j _fbReactionComponent__eventDetailsContentTags fsl" data-testid="event-permalink-details"><img src="/files/farma_květen.jpg" alt="" align="left" width="106" vspace="2" hspace="2" height="150" /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span class="_4n-j _fbReactionComponent__eventDetailsContentTags fsl" data-testid="event-permalink-details">Zveme V&aacute;s na exkurzi na farmu a do d&iacute;lny na zpracov&aacute;n&iacute; vlny do Netradičn&iacute; tkalcovny &quot;NA VLNĚ&quot; do Bo&scaron;ic.<br /> </span></p><p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span class="_4n-j _fbReactionComponent__eventDetailsContentTags fsl" data-testid="event-permalink-details">Během exkurze se sezn&aacute;m&iacute;te se s chovem zv&iacute;řat na vlnu (lamy, ovce, kozy) a s uk&aacute;zkou zpracov&aacute;n&iacute; vlny - pran&iacute;, čes&aacute;n&iacute;, předen&iacute; a tkan&iacute;.</span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Akce se kon&aacute; za finančn&iacute; podpory Jihočesk&eacute;ho kraje a s&iacute;tě Krasec.</p> Fri, 05 May 2017 20:54:00 +0200 urn:uuid:c91ef520-9d0f-4d28-ac7d-ebaba7a91d1c Normalní člen http://www.krasec.cz/articles/2017/05/05/zveme-v%C3%A1s-na-exkurzi-na-farmu-na-vln%C4%9A exkurze ovce vlna Šumava ČSOP ZO Vlně na Senioři navštíví Semenec <p style="text-align: justify;">Př&iacute;rodovědn&eacute; muzeum Semenec v T&yacute;ně nad Vltavou nav&aacute;zalo plodnou spolupr&aacute;ci s Ledax, o.p.s., poskytovatelem soci&aacute;ln&iacute;ch služeb. Po s&eacute;rii předn&aacute;&scaron;ek se s př&iacute;chodem jara vyd&aacute;vaj&iacute; senioři na v&yacute;let, aby si prohl&eacute;dli expozice muzea a v komentovan&eacute; prohl&iacute;dce je průvodci sezn&aacute;mili se v&scaron;&iacute;m, co je na Semenci k viděn&iacute;. Po loňsk&eacute; vych&aacute;zce pro seniory z T&yacute;na nad Vltavou tak Semenec pokračuje v pl&aacute;nu připravovat soustavnou nab&iacute;dku nejen pro ml&aacute;dež, ale tak&eacute; pro star&scaron;&iacute; generaci. Vych&aacute;zka se kon&aacute; 4. 5. 2017 od 9:00 hodin a je podpořena př&iacute;spěvkem Jihočesk&eacute;ho kraje v r&aacute;mci s&iacute;tě Krasec.</p> Wed, 03 May 2017 18:23:00 +0200 urn:uuid:6288f90d-e5ee-47c3-bf2a-4795db053e4a Normalní člen http://www.krasec.cz/articles/2017/05/03/senio%C5%99i-nav%C5%A1t%C3%ADv%C3%AD-semenec Semenec muzeum přírodovědné senioři exkurze Na Semenec za řemesly <p style="text-align: justify;"><img src="/files/ARI.jpg" alt="" hspace="2" height="130" align="left" width="150" vspace="2" />Jestli se na 1. m&aacute;je nechcete nudit, můžete s celou rodinou vyrazit Na Semenec za řemesly. V Př&iacute;rodovědn&eacute;m muzeu Semenec v T&yacute;ně nad Vltavou se kon&aacute; celodenn&iacute; akce, na kter&eacute; se v kr&aacute;sn&eacute; př&iacute;rodě potk&aacute;vaj&iacute; řemesla, hudba, divadlo i tvořiv&eacute; d&iacute;lničky, ve kter&yacute;ch můžete vytvořit kr&aacute;sn&eacute; d&aacute;rečky pro sv&eacute; maminky k jejich bl&iacute;ž&iacute;c&iacute;mu se sv&aacute;tku. Kromě toho se můžete z&uacute;častnit Soutěže ve skoku o hlavn&iacute; cenu, pro v&scaron;echny generace. Hudebn&iacute;mi hosty letos budou pěveck&yacute; sbor Aleluja, rytmick&eacute; uskupen&iacute; Hakuna Matata, Epydemye a Neřež. <a href="http://www.krasec.cz/files/semenec_A4_email.pdf" target="_blank">Podrobn&yacute; program.</a></p> Wed, 26 Apr 2017 08:30:13 +0200 urn:uuid:23e11183-7485-4c68-9bd9-216dfc3d0492 admin@krasec.cz (Správce) http://www.krasec.cz/articles/2017/04/26/na-semenec-za-%C5%99emesly Zelená středa &quot;Velký návrat vlka?&quot; <p style="text-align: justify;">Informace o v&yacute;skytu vlků zač&iacute;naj&iacute; přich&aacute;zet ze st&aacute;le v&iacute;ce m&iacute;st na&scaron;&iacute; republiky včetně &Scaron;umavy. Můžeme se tě&scaron;it z n&aacute;vratu m&yacute;tick&eacute; &scaron;elmy? Nebo se maj&iacute; b&aacute;t chovatel&eacute; koz a ovc&iacute; či turist&eacute;? Besedu s Josefou Volfovou z Hnut&iacute; DUHA jsme nazvali &quot;Velk&yacute; n&aacute;vrat vlka?&quot; a uskutečn&iacute; se ve středu 17. května 2017 od 18:15 v Galerii Měs&iacute;c ve dne v Česk&yacute;ch Budějovic&iacute;ch.</p> Tue, 02 May 2017 14:21:00 +0200 urn:uuid:7bda4de3-341c-4c27-858c-d68546acfec8 Normalní člen http://www.krasec.cz/articles/2017/04/24/zelen%C3%A1-st%C5%99eda-velk%C3%BD-n%C3%A1vrat-vlka Výprava na Maškovec <p style="text-align: justify;"><img src="/files/IMG_1471.jpg" alt="" vspace="2" width="150" hspace="2" height="140" align="left" />Dal&scaron;&iacute; př&iacute;rodovědn&aacute; vych&aacute;zka s Callou se kon&aacute; již v neděli 23. dubna a nese n&aacute;zev &quot;V&yacute;prava na Ma&scaron;kovec&quot;. Povede z Kamenn&eacute;ho &Uacute;jezda přes př&iacute;rodn&iacute; pam&aacute;tku Vltava u Blansk&eacute;ho lesa a zř&iacute;ceninu hradu Ma&scaron;kovec do Břez&iacute;. Bude zaměřen&aacute; předev&scaron;&iacute;m na pozn&aacute;v&aacute;n&iacute; rostlin a hmyzu a povedou ji botanik Leo&scaron; Lippl (ZO ČSOP &Scaron;&iacute;pek) a entomolog Jiř&iacute; Řehounek (Calla). Vych&aacute;zka s odborn&yacute;m v&yacute;kladem je vhodn&aacute; i pro děti a potrv&aacute; zhruba čtyři až pět hodin. Sj&iacute;zdnost pro dětsk&eacute; koč&aacute;rky tentokr&aacute;t na cel&eacute; trase garantovat nemůžeme. Sraz &uacute;častn&iacute;ků je pl&aacute;nov&aacute;n na autobusov&eacute; zast&aacute;vce Kamenn&yacute; &Uacute;jezd v 8:00 (resp. po př&iacute;jezdu autobusu z Česk&yacute;ch Budějovic v 8:06), n&aacute;vrat ze zast&aacute;vky českobudějovick&eacute; MHD Bor&scaron;ov nad Vltavou, Břez&iacute;.</p><p>&nbsp;</p> <p>Dal&scaron;&iacute; term&iacute;ny a pozv&aacute;nky na př&iacute;rodovědn&eacute; vych&aacute;zky s Callou najdete na <a href="http://calla.cz/index.php?path=o_prirody&amp;php=vychazky.php" target="_blank">calla.cz/index.php?path=o_prirody&amp;php=vychazky.php</a>.</p> Sun, 16 Apr 2017 11:45:00 +0200 urn:uuid:7541d553-4c4d-4727-ac64-4438a68d762e Normalní člen http://www.krasec.cz/articles/2017/04/16/v%C3%BDprava-na-ma%C5%A1kovec Calla Maškovec hmyz rostliny vycházky Zlatý list 2017 <p style="text-align: justify;"><img src="/files/Zlaty_list.jpg" alt="" width="150" hspace="2" height="152" vspace="2" align="left" />Zlat&yacute; list je soutěž určen&aacute; pro kolektivy dět&iacute; do dokončen&iacute; povinn&eacute; &scaron;koln&iacute; doch&aacute;zky zaměřen&aacute; na porovn&aacute;n&iacute; znalost&iacute; a dovednost&iacute; v oblasti ochrany př&iacute;rody a p&eacute;če o životn&iacute; prostřed&iacute;. Jej&iacute;m c&iacute;lem je zdokonalen&iacute; př&iacute;rodovědn&yacute;ch a ekologick&yacute;ch znalost&iacute; a dovednost&iacute; soutěž&iacute;c&iacute;ch, v&yacute;měna zku&scaron;enost&iacute; mezi jednotliv&yacute;mi soutěž&iacute;c&iacute;mi, z&aacute;jmov&yacute;mi odd&iacute;ly a &scaron;kolami a v neposledn&iacute; řadě i sezn&aacute;men&iacute; se s př&iacute;rodou typickou pro m&iacute;sto kon&aacute;n&iacute;. Soutěž&iacute; se ve dvou kategori&iacute;ch. Kategorie mlad&scaron;&iacute; je pro děti do &scaron;est&eacute;ho ročn&iacute;ku včetně, kategorie star&scaron;&iacute; pak pro děti ze sedm&yacute;ch, osm&yacute;ch a dev&aacute;t&yacute;ch ročn&iacute;ků.</p><p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Soutěž&iacute; &scaron;estičlenn&aacute; družstva rozdělen&aacute; na dvě tř&iacute;členn&eacute; hl&iacute;dky. Z&iacute;skan&yacute; počet bodů obou hl&iacute;dek se sč&iacute;t&aacute;. Hl&iacute;dky odch&aacute;z&iacute; v desetiminutov&yacute;ch intervalech na soutěžn&iacute; stezku ve vylosovan&eacute;m pořad&iacute;. Na stezce je ček&aacute; celkem třin&aacute;ct stanovi&scaron;ť &ndash; ryby, suchozemsk&yacute; hmyz, vodn&iacute; hmyz, astronomie, houby, savci, bezobratl&iacute; kromě hmyzu, obojživeln&iacute;ci a plazi, stopařem v př&iacute;rodě, pt&aacute;ci, niž&scaron;&iacute; rostliny, geologie a obhajoba celoročn&iacute; pr&aacute;ce pro př&iacute;rodu (v podstatě činnost odd&iacute;lu). Botanick&aacute; pozn&aacute;vačka prob&iacute;h&aacute; v průběhu cel&eacute; stezky, kde jsou č&iacute;sly označeny jednotliv&eacute; druhy rostlin, kter&eacute; je nutno poznat. Jedn&aacute; se o dvacet bylin a polokeřů a o dvacet stromů a keřů.</p> Thu, 13 Apr 2017 10:37:00 +0200 urn:uuid:904a68e2-1098-4c8a-a92a-c3b56921c2af admin@krasec.cz (Správce) http://www.krasec.cz/articles/2017/04/13/zlat%C3%BD-list-2017